Thông báo Kết quả đấu giá "Cho thuê mặt bằng các hạng mục công trình khuôn viên SVĐ quốc gia và Cung thể thao dưới nước" của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia

Thông báo Kết quả đấu giá "Cho thuê mặt bằng các hạng mục công trình khuôn viên SVĐ quốc gia và Cung thể thao dưới nước" của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia

Thông báo Kết quả đấu giá "Cho thuê mặt bằng các hạng mục công trình khuôn viên SVĐ quốc gia và Cung thể thao dưới nước" của Khi Liên hợp Thể thao quốc gia

Tài liệu đính kèm