Thông báo danh sách đủ kiện dự thi tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ -TCTDTT ngày 16/16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyển thể thao quốc gia Cần Thơ

Tài liệu đính kèm