TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW

20 Tháng Tám 2019

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về " đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ảng ủy Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về ý nghĩa to lớn của Chỉ thị này, đồng thời thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐU của Bộ VHTTDL, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực
Một số kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Bộ VHTTDL

Một số kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Bộ VHTTDL

09 Tháng Bảy 2019

Một số kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Bộ VHTTDL

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Tổng cục. Nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngành VHTTDL ngày càng phát triển
Cán bộ đảng viên ngành TDTT luôn chú trọng Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Cán bộ đảng viên ngành TDTT luôn chú trọng Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

17 Tháng Sáu 2019

Cán bộ đảng viên ngành TDTT luôn chú trọng Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; Người là tấm gương sáng để mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập và noi theo.
 Đảng ủy Sở VHTTDL Nam Định ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đảng ủy Sở VHTTDL Nam Định ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

20 Tháng Năm 2019

Đảng ủy Sở VHTTDL Nam Định ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Với định hướng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của mỗi chi ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Ngành VHTTDL Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

Ngành VHTTDL Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

11 Tháng Tư 2019

Ngành VHTTDL Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành VHTTDL tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của ngành VHTTDL, đặc biệt là việc lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng, các môn thể thao dân tộc.
Ngành VHTTDL Trà Vinh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW

Ngành VHTTDL Trà Vinh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW

28 Tháng Hai 2019

Ngành VHTTDL Trà Vinh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương,  Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành VHTTDL Trà Vinh đã triển khai quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị. Trong 3 năm 2016-2018, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW, ngành VHTTDL Trà Vinh đã quán triệt nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả khả quan.
Ngành VHTTDL Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngành VHTTDL Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

01 Tháng Hai 2019

Ngành VHTTDL Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, viên chức, người lao động ngành VHTTDL Cà Mau - nơi địa đầu Tổ quốc đã không ngừng nỗ lực triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức cũng như hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên.
Ngành VHTTDL Ninh Thuận đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Ninh Thuận đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

22 Tháng Giêng 2019

Ngành VHTTDL Ninh Thuận đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Công văn số 2125-CV/TU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “tiếp tục thực hiện một số nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW”, trong năm 2018, cuộc vận động được triển khai tập trung vào chủ đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên", ngành VHTTDL Ninh Thuận đã triển khai thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ. Nhờ đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Sở VHTTDL Quảng Nam: Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL Quảng Nam: Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

19 Tháng Giêng 2019

Sở VHTTDL Quảng Nam: Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc; các tổ chức chính trị - xã hội, từ cơ quan đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc... Với nhiều giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc nêu cao tinh thần tự giác, ý thức phục vụ nhân dân và đưa đơn vị trở thành một trong những điển hình về việc học tập theo tấm gương của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

07 Tháng Giêng 2019

Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành VHTTDL Quảng Trị luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đảng và trong xã hội về ý thức tu dưỡng rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên cũng như người lao động ở mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn ngành và xã hội.
Bắc Ninh hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Bắc Ninh hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

27 Tháng Mười Hai 2018

Bắc Ninh hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, Bắc Ninh trong những năm qua hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020. Cuộc vận động đã thực sự đi sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới đời sống quần chúng nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho nhân dân trong tỉnh.
 Sở VHTTDL An Giang sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sở VHTTDL An Giang sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

19 Tháng Chín 2018

Sở VHTTDL An Giang sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy, tổ chức đảng của Sở VHTTDL tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực.
 Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

02 Tháng Tám 2018

Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Qua 02 năm công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo ra đợt chính trị sâu rộng trong toàn Sở.
Sở VHTTDL Hà Nam sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sở VHTTDL Hà Nam sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

02 Tháng Tám 2018

Sở VHTTDL Hà Nam sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành.
 Thể thao Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thể thao Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

12 Tháng Bảy 2018

Thể thao Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, trước hết là người đứng đầu.
 Sở VHTTDL Tiền Giang sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sở VHTTDL Tiền Giang sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

21 Tháng Sáu 2018

Sở VHTTDL Tiền Giang sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Qua 2 năm tổ chức thực hiện, đã được các cấp ủy đảng Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm túc, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và trong xã hội.
 Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả khả quan sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả khả quan sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

12 Tháng Sáu 2018

Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả khả quan sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Sở VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu năm 2016 - 2017 cũng như 6 tháng đầu năm 2018. Các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị một cách nghiêm túc. Qua đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan toả, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

04 Tháng Sáu 2018

Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW). Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An bước đầu tổ chức thực hiện đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.
 Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

17 Tháng Năm 2018

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 16/5, Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 2 năm qua; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm bước đầu trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.
123456789

Tin tức khác

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri" Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri"
Sáng nay (10/5), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top