TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sóc Trăng: Những bài học sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

1665 Lượt xem

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng cùng từng cấp ủy các chi bộ đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đó là: chủ động xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức - viên chức (CBCCVC) trong ngành và từng đơn vị tiến hành đăng ký thực hiện phù hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác của mình. Phổ biến và triển khai kịp thời các nội dung sinh hoạt, các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đảng viên và CBCCVC quán triệt, thắm nhuần và phấn đấu học tập.

Trong những năm qua, Đảng ủy Sở VHTTDL Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến năm 2016; tổ chức cho các bộ, đảng viên, quần chúng trong ngành đăng ký phấn đấu theo tiêu chuẩn do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan đề ra; có văn bản hướng dẫn cụ thể để các chi bộ thực hiện. Một trong những điểm nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW chính là Đảng ủy Sở, cùng Chi ủy các chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt 05 nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ đảng viên, công chức trong toàn ngành, bao gồm nguyên tắc: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, kỷ luật nghiêm minh, nguyên tắc tự giác.

Trên cơ sở 05 nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, căn cứ nội dung hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Sở chỉ đạo cấp ủy các chi bộ kết hợp với thủ trưởng đơn vị triển khai cho đảng viên và cán bộ CCVC trong đơn vị đăng ký. Nội dung đăng ký là tập trung vào vấn đề kỷ cương, lối sống, trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp…, các nội dung cụ thể phù hợp với vị trí và nhiệm vụ công tác của mỗi người. Kết quả sau gần 02 năm thực hiện, tất cả đảng viên và cán bộ CCVC có sự chuyển biết tốt về nhận thức trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài việc triển khai học tập, quán triệt 05 nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hố Chí Minh, trong sinh hoạt lệ chi bộ, cấp ủy đã giới thiệu và cung cấp tài liệu cho đảng viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, như: “Suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; các tác phẩm của Bác: “Đường cách mệnh”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”…để mỗi đảng viên học tập làm theo. Bên cạnh, Đảng ủy Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ, từng chi bộ đều tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề “Vai trò của cấp ủy chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính” (đi sâu vấn đề “liêm, chính”)…

Học tập đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của mỗi đảng viên và CBCCVC; trong đó giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì đây là lực lượng kế thừa và phát huy sự nghiệp cách mạng của Đảng ta trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng ủy Sở và cấp ủy từng chi bộ chỉ đạo tập trung giúp đỡ, chăm bồi đối với lực lượng thanh niên trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ đạo Ban chấp hành chi đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của Đoàn cấp trên trong việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có hoạt động xây dựng “Sổ nhật ký làm theo lời Bác”. Bên cạnh đó, các tổ chức như Công đoàn, Hội Cựu chiến binh,Đoàn Thanh niên… đều được phổ biến quán triệt và thực hiện tốt các nội dung trên.

Tùy thuộc vào đặc điểm tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị mà có những việc làm học tập Bác một cách phù hợp; gắn các phong trào của tổ chức mình với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh công tác của đơn vị. Chẳng hạn, đối với Đoàn thanh niên,Sở VHTTDL phát động các chi đoàn trực thuộc và toàn thể đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực hiện xây dựng “Sổ nhật ký làm theo lời Bác” và xem đây là một trong những tiêu chuẩn phân loại chi đoàn, ĐVTN hàng năm của Đoàn cơ sở. Hiện việc triển khai xây dựng “Sổ nhật ký làm theo lời Bác” đã có 9/9 chi đoàn và trên 75% ĐVTN trong ngành thực hiện. Đoàn cơ sở Sở VHTTDL vinh dự được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan biểu dương 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy Sở và cấp ủy các chi bộ thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền xoay quanh nội dung đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của từng đảng viên, CBCCVC. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua việc họp báo tuần, tháng, quý; các cuộc họp lệ Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể. Ngoài việc tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được cấp ủy quan tâm thông qua việc theo dõi quá trình công tác, sinh hoạt của đảng viên và cán bộ CCVC trong đơn vị và ý kiến của cấp ủy nơi cư trú. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra và từng cấp ủy chi bộ còn đánh giá hiệu quả việc đăng ký thực hiện, thông qua hành động việc làm, phát ngôn và các mối giao tiếp của đảng viên, cán bộ CCVC

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong Đảng bộ cũng có nhiều tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả đã được Đảng ủy Sở VHTTDL đã tặng giấy khen. Trên cơ sở các quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Đảng bộ Sở hướng dẫn từng chi bộ xây dựng cụ thể chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị, Sóc Trăng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

- Thứ nhất, Cấp ủy, Ban Giám đốc, ban chấp hành công đoàn cơ sở cần có sự phối hợp chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, liên tục, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh chỉ đạo góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và xây dựng chi bộ, cơ quan, công đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện.

- Thứ hai, cần xây dựng cho được chuẩn mực đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị làm thước đo và tiêu chí phấn đấu hàng năm kết hợp với đánh giá công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Thứ ba, xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng tháng, quí năm, chú trọng sơ tổng kết và nêu gương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến.

- Thứ tư, cần tổ chức được các phong trào thi đua nhằm chuyển biến căn bản  nhận thức của đội ngũ về vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thấy được đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là niềm tự hào của bản thân.

- Thứ năm, cần phát huy tính tiên phong gương mẫu của vai trò người đứng đầu trong các Cấp ủy, cơ quan, đoàn thể.

- Thứ sáu, phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, tấm gương người tốt việc tốt ở các cơ quan, đơn vị.

HP

Print
1665 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu
Sau những kết quả tích cực thu được tại phiên họp trực tuyến lần thứ nhất Hội nghị Hội đồng Thể thao các quốc gia Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games 11, sáng nay 25 tháng 2 năm 2021, phiên họp lần thứ...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31
Để kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 tại Khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm...

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games
Để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ hai Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games, sáng ngày 23 tháng 2 năm 2021 tại Tổng cục TDTT, Phó tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top