TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá 50 năm thực hiện di chúc của Chủ  tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại khắp các đơn vị thuộc Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đã tạo sự chuyển biến tác động tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động trong mỗi đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy; góp phần khắc phục từng bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, trong 3 năm (2016-2019), Đảng ủy Sở VHTTDL Thành phố Cần Thơ đã tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào chủ đề toàn khóa và hằng năm, các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các nghị quyết, Chỉ thị về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2019, các đơn vị trong toàn ngành dã triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề học tập "xây dựng ý thức tôn trognj nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhan daann theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các nội dung học tập theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nghiên cứu, quán triệt kỹ lưỡng phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực. Việc triển khai học tập được thực hiện một cách chủ động, sáng tạo, kiên trì và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, nên việc học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động làm theo Bác đối với mỗi cá nhân, đơn vị trong toàn ngành.

Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên trong toàn ngành đều, xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với sử dụng Sổ tay làm theo gương Bác, ít nhất 6 tháng lần báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Khi tổ chức họp báo cáo phải được ghi vào biên bản của chi bộ hoặc cấp ủy. Người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể, báo cáo trước, cán bộ, đảng viên báo cáo sau. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng kế hoạch cá nhân trước để làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước và chương trình công tác hằng năm của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Một trong những nội dung quan trọng được thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động theo Chỉ thị 05-CT/TW đó là gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chú trọng các nội dung: Rà soát, khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và rà soát, bổ sung quy chế, quy định của từng cơ quan đơn vị.

Trên cơ sở đó, ban hành các giải pháp đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Ở từng cơ quan, đơn vị đều ban hành các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong giải quyết công việc, hội họp, đi cơ sở, sử dụng tài sản công. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xác định được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của việc triển khai và thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhất là trong bối cảnh hiện nay, công tác thông tin tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, những cách làm hay, những việc làm tốt của cá nhân, đơn vị được kịp thời biểu dương đã tạo sức lan tỏa trong việc làm theo gương Bác.

Nhiều giải pháp tuyên truyền được các đơn vị trong toàn ngành thực hiện như: Thư viện thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức giới thiệu sách về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình “Văn hóa văn nghệ” và “Miền Tây ngày mới”. Giới thiệu sách trên Website Thư viện thành phố và Tờ tin văn hóa của Sở; Tổ chức các cuộc triển lãm sách báo phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước lồng ghép triển lãm nhiều tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm giới thiệu rộng rãi trong quần chúng nhân dân (ước tính đã triển lãm trên 4.000 lượt sách về Bác Hồ tại Thư viện thành phố, các quận, huyện, xã, phường, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến xem). Bảo tàng thành phố tổ chức triển lãm 06 bộ ảnh về Đảng cộng sản Vịệt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng và luân chuyển cho các quận, huyện, trường học; Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện cổ động tuyên truyền bằng băng rôn, pano;pano áp phích, tranh cổ động...

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Ban bí thư TW Đảng đã góp phần đưa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động Văn hóa, TDTT, Du lịch đều đạt và vượt kế hoạch. Ngành VHTTDL Thành phố Cần Thơ luôn là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn của đơn vị; nhất là những tấm gương làm theo Bác..

Một số kết quả trong lĩnh vực VHTTDL của thành phố Cần Thơ trong năm 2019

Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đã tham mưu tổ chức 101 hoạt động văn hóa -  nghệ thuật, thể dục - thể thao và du lịch, với quy mô lớn, đảm bảo cả về mặt hình thức và nội dung.

Về lĩnh vực văn hóa, xây dựng và công nhận 30 đơn vị đạt phường văn minh đô thị và xã văn hóa nông thôn mới, nâng tổng số của thành phố hiện có 40 phường, thị trấn văn minh đô thị và 34 xã văn hóa nông thôn mới;

Về TDTT: số người tập luyện TDTT thường xuyên tại Cần Thơ là 385.246 người, số gia đình thể thao là 71.468 hộ và số CLB TDTT là 1.214 CLB; tất cả đều đạt 100% kế hoạch năm. 85/85 xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vào tháng 3-2019, với 126.036 người tham gia. Cần Thơ cũng tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trên địa bàn thành phố, với 40.272 người tham gia vào tháng 6-2019. Tỷ lệ trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất đạt 100%. Các đoàn VĐV Cần Thơ tham dự 112 giải thể thao quốc gia và quốc tế, đạt 516 huy chương các loại.

Lĩnh vực Du lịch: Tổng lượt khách đến Cần Thơ hơn 8,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 4.435 tỷ đồng.

VD
 

Print
1076 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dừng bước ở nội dung 200m tự do nam Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dừng bước ở nội dung 200m tự do nam
Chiều 27/7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của đoàn TTVN ra quân tranh tài vòng loại nội dung 800m tự do nam tại Olympic Tokyo 2020. Mặc dù có màn thể hiện khá ấn tượng khi về đích thứ 2 ở lượt bơi nhưng kết quả đó đã không thể giúp anh tiến sâu...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top