TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh triển khai Chị thị 05-CT/TW

Trong 5 năm qua, ở Sở VHTTDL tỉnh Nam Định, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (Chỉ thị 03) của Bộ Chính trị, trong đó tập trung thực hiện hai khâu trọng tâm: đưa nội dung học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể hàng tháng và xây dựng chuẩn mực đạo đức của tập thể, cá nhân, nhất là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp đã được thực hiện nghiêm túc, mang lại nhiều kết quả tốt.

Có được kết quả này là nhờ sự chú trọng trong công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 bằng việc dàn dựng và tổ chức hơn 2.000 buổi biểu diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, về gương người tốt việc tốt. Công tác tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đông đảo hội viên, phóng viên, văn nghệ sỹ và cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Công tác tổ chức học tập và tuyên truyền các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, với các hình thức sáng tạo phù hợp. Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW về nêu gương cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được cụ thể hoá thành các nội dung phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng địa phương, ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, chú trọng vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, việc thực hiện dân chủ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn đoàn kết, lắng nghe ý kiến nhân dân...;

Việc thực hiện Chỉ thị số 03 được gắn với số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, tập trung giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, khâu đột phá quan trọng đã có nhiều đổi mới, góp phần rút ngắn thời gian, giảm bớt các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân. Công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đã được duy trì nề nếp.

Cùng với đó, nhiều đơn vị đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, từng bước đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ở nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, sát với tình hình thực tế như: cụ thể hoá một số nội dung của Chỉ thị bằng những nghị quyết chuyên đề; đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác và vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu theo từng lĩnh vực; phát hành sổ tay làm theo gương Bác để mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký thi đua học tạp và làm theo lời Bác hằng ngày, hằng tháng, hằng năm.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 từng bước đi vào nề nếp, đã giúp các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng đầy đủ hơn về những giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo được những chuyển biến bước đầu, đáng khích lệ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã quan tâm, sâu sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đời sống người lao động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có ý thức tự giác trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức đoàn kết nội bộ, giữ mối quan hệ với quần chúng, góp phần từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu các tiêu cực xã hội.

Tuy nhiên, ỏ một số đơn vị việc xác định nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng ở nhiều nơi chưa cụ thể, chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và việc rèn luyện tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị chưa cụ thể và phù hợp, nội dung còn dàn trải, chung chung, kế hoạch phấn đấu của cá nhân còn rập khuôn, hình thức thiếu cụ thể. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa phong phú, sinh động. Việc phát hiện và tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt còn hạn chế…

Trong thời gian tới, để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết  Đại hội XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tìm ra những cách làm hay, có hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhất là những nhiệm vụ quan trọng ở đơn vị; phát huy tính tự giác, tự rèn luyện của mỗi tập thể, cá nhân, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người lao động theo dõi, giám sát đối với cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, cấp ủy các cấp sẽ chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 gắn với xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy năm 2016.

Hai là, tăng cường chỉ đạo việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với tuyên truyền kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, đặc biệt quan tâm việc phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Bốn là, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  về xây dựng Đảng trên cơ sở lựa chọn một vài việc nổi cộm, bức xúc, phức tạp để tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả mang lại niềm tin trong người lao động.

Năm là, đẩy mạnh giáo dục nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng nội dung giáo dục đạo đức của Bác đưa vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa ở nhà trường; việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước phù hợp với đặc điểm công việc của ngành, địa phương, đơn vị.

Sáu là, tiếp tục thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW. 

KC

Print
1706 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top