TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

1265 Lượt xem

Với trọng tâm chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, các cấp ủy Đảng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt đối với các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các chuyên đề hằng quý gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp", Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc", phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian... Sau khi học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cũng đã phối hợp với cấp ủy chi bộ, đoàn thể tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo chỉ đạo của cấp ủy. Kết hợp việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước và phong cách, tác phong công tác, tôn trọng Nhân dân, gần dân sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.

Đồng thời lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy chi bộ chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 (theo Công văn số 58-CV/ĐU, ngày 12/7/2017 của Đảng ủy Sở VHTT&DL về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng); Bản cam kết cần xác định rõ nội dung cụ thể, phương hướng phấn đấu và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng bản cam kết đã được thực hiện hoàn thành ngay trong tháng 02/2020; căn cứ trên bản cam kết đó, các cơ quan, đơn vị đánh giá rõ việc thực hiện bản cam kết của từng cá nhân trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị và trong kiểm điểm cuối năm.

Cũng trong những tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền quản lý. Đẩy mạnh việc theo dõi, giám sát, có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung giới thiệu những nội dung về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nội dung chuyên đề năm 2020; cách thức tổ chức và kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các cơ quan, đơn vị; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt”, “việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 -2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020) và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã tổ chức tuyên truyền 36 buổi đạt 37,8% kế hoạch giao; treo 85 băng zôn; cắm và treo 1325 cờ các loại, thay mới nội dung 12 cụm pano; tổ chức 01 cuộc triển lãm với 120 ảnh. Biểu diễn nghệ thuật 11 buổi đạt 13,7% kế hoạch. chiếu phim 80 buổi tại 75 điểm, phục vụ 17 xã, số lượt người xem là 17.400 lượt.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm nhuần vào mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. Trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương 401 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tỉnh Lai Châu vinh dự có 5 gương mặt tiêu biểu được vinh danh, trong đó có 01 đoàn viên Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Thị Thắm. Cùng với đó, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; việc thực hiện nội dung cam kết của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo định kỳ và hướng dẫn của cấp trên; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương "người tốt", "việc tốt", điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc tuyên truyền, nhiều cá nhân, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, điển hình như Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Tân Uyên - đơn vị đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Để việc thực hiện Chị thị 05-CT/TW mang lại hiệu quả cao, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Tân Uyên đã triển khai, quán triệt, hướng dẫn cho đảng viên, công chức, viên chức đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tế, phù hợp với nhiệm vụ được phân công. Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi đảng viên, công chức, viên chức được chi bộ, cơ quan tổ chức thảo luận, góp ý; chi bộ tổng hợp, lưu trữ và niêm yết công khai tại phòng làm việc của cơ quan.

Định kỳ trong các cuộc họp cơ quan hàng tháng, quý, năm đơn vị đã đánh giá việc học tập và làm theo những việc đăng ký thực hiện; coi kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các tiêu chí cơ bản để bình xét, đánh giá mức độ xếp loại tổ chức, cá nhân hàng năm theo đúng hướng dẫn. Qua đó, nhận thức hành động của công chức, viên chức được nâng lên, luôn phát huy cao ý thức trách nhiệm trong công tác, tận tâm với công việc, gần gũi, lắng nghe mọi ý kiến chính đáng của Nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên, 100% cán bộ, công chức thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thấm nhuần tư tưởng của Bác "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Tân Uyên đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thể dục, thể thao quần chúng bằng việc lồng ghép với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm. Các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ,... được quan tâm khuyến khích phát triển, cùng với các môn thể thao hiện đại được đưa vào các giải thi đấu, ngày hội thể thao, văn hóa các dân tộc đã được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân các dân tộc hưởng ứng tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo khí thế vui tươi phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Tiếp nối những kết quả đạt được, khắc phục những điểm hạn chế, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020, trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu xác định việc học tập và làm theo Bác phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

KC

Print
1265 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top