TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL Hà Tĩnh sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong hơn 3 năm qua, ngành VHTTDL Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Thông qua những việc làm, hành động cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các đơn vị, đặc biệt vai trò nêu gương của người đứng đầu, qua đó góp phần vào sự thành công chung của toàn ngành.

Các giải pháp được thực hiện

Việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một yêu cầu cấp bách, đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào hội nhập quốc tế, mặt trái của cơ chế thị trường cũng như sự tha hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên đã có những tác động làm ảnh hưởng tới uy tín cũng như niềm tin của nhân dân tới Đảng. Chính vì vậy thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng và Sở VHTTDL Hà Tĩnh là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác này trong nhiều năm liền.

Để triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động, hàng năm Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã chủ động, tích cực tổ chức tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức, như: các hội nghị của ngành, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ định kỳ...gắn với nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm.

Các chủ đề hàng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức cũng như ý thức phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức; tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng rộng rãi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị cũng như cá nhân.

Ngoài ra, trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đều duy trì thường xuyên việc sinh hoạt đầu tuần và tổ chức học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các bài viết của Bác, các bài viết về Bác nhằm giáo dục nâng cao nhận thức. Từ đó, liên hệ tình hình thực tế của cơ quan, cá nhân để kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được và đề ra phương hướng, biện pháp làm theo một cách cụ thể, thiết thực.

Ban thường vụ Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong toàn ngành xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác.

Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị trong ngành đã xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là đổi mới phong cách, tác phong lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm…; Đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở...

Những kết quả đã đạt được

Có thể khẳng định, với những biện pháp đồng bộ và quyết liệt trên, sau hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động, bên cạnh việc nâng cao nhận thức của toàn ngành, hiệu quả hoạt động của ngành cũng đạt được nhiều tiến bộ rõ nét, cả trong công tác quản lý nhà nước lẫn hoạt động chuyên môn.

Cụ thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được chú trọng phát triển sâu rộng ở tất cả các địa phương và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng để xây dựng, phát huy truyền thống thuần phong, mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Toàn tỉnh có 475 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá. Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 321.448/372.162 gia đình (đạt 86,37%), 1.862/2.115 thôn, tổ dân phố văn hoá (đạt 88,04%), 187/229 nhà văn hoá xã đạt chuẩn (đạt 81,6%), 167/229 khu thể thao xã đạt chuẩn (đạt 72,9%), 211/229 xã đạt tiêu chí văn hoá (92%), 39 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả cao. Xây dựng được nhiều mô hình mẫu về gia đình hoạt động hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh và được nhân rộng hàng năm.

Lĩnh vực thể dục – thể thao mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện luyện tập, thi đấu, nhưng cũng đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả tốt, nhất là thể thao thành tích cao. Số huy chương ở các giải quốc gia, khu vực và quốc tế tăng dần theo từng năm và luôn vượt tỷ lệ cao so với kế hoạch được giao. Phong trào TDTT quần chúng được duy trì và ngày càng phát triển, tỷ lệ số người tập luyện TDTT thường xuyên và số gia đình thể thao không ngừng tăng lên. Toàn tỉnh có 33,7% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 24,1% gia đình thể thao; tham gia 30 - 35 giải quốc gia, giành 90 huy chương các loại; 90% nhà văn hoá, 80% khu thể thao xã, phường, thị trấn đạt chuẩn; 90% nhà văn hoá, khu thể thao thôn đạt chuẩn;

Lĩnh vực du lịch không ngừng đổi mới, tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng khá, lượng khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh tăng qua các năm nâng. Tăng cường mở rộng liên kết du lịch với các tỉnh, thành phố, các trung tâm du lịch lớn trong nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư, xúc tiến quảng bá. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được củng cố và nâng cao cả số lượng và chất lượng, nhiều dự án về du lịch đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang triển khai thực hiện; Chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao. Trong năm 2019, Hà Tĩnh đã thu hút gần 1.700.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 6000 tỉ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của ngành VHTTDL Hà Tĩnh trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế như:Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đối với việc học tập và làm theo còn chưa đầy đủ và sâu sắc dẫn đến thiếu chủ động, tự giác trong thực hiện. Một số cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng hoặc triển khai mang tính hình thức. Việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo chậm, do đó chưa xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Hy vọng với những kinh nghiệm cũng như sự sáng tạo trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động, ngành VHTTDL Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên mọi phương diện, góp phần xây dựng ngành VHTTDL ngày càng phát triển.

VD

Print
1332 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top