TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL Cao Bằng sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Trong 5 năm qua, ngành VHTTDL Cao Bằng không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn do UBND tỉnh, Bộ VHTTDL giao. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, thu hút được sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể CBCCVC và người lao động. Thông qua phong trào thi đua gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở VHTTDL.

Những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện

Được sự quan tâm chỉ đạo của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành VHTTDL đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây được coi làm nhiệm vụ trọng tâm và song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Các đơn vị trực thuộc Sở đã gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào, các nội dung thi đua của ngành, công chức, viên chức, người lao động, trong ngành gắn việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn được giao, triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo hiệu quả. Việc thực hiện có sức lan tỏa sâu, rộng trong ngành và trong xã hội.

Sở đã tiến hành tổ chức hội nghị toàn ngành bao gồm tất cả các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị để quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức ít nhất 1 buổi sinh hoạt/năm về học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Kết quả 100% các đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả. 100% đảng viên tại các đơn vị trực thuộc đăng ký và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 trước cấp ủy, chi bộ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức; đồng thời là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đảng viên, công chức, công chức, viên chức. Qua đó, làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi công vụ. Đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác, công tác thông tin tuyên truyền được Sở VHTTDL thực hiện thường xuyên, liên tục tại các đơn vị, quảng bá các tác phẩm văn học, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng tới toàn thể CBCCVC trong toàn ngành, trong đó chú trọng việc đổi mới tác phong lề lối làm việc. Trong quá trình thực hiện đại đa số CBCCVC và người lao động cơ bản chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Không có tình trạng sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc…

Công tác khen thưởng được tiến hành thường xuyên, các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong thực hiện và làm theo Bác, có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có thành tích cao trong các hoạt động dạy và học... được biểu dương khen thưởng trong các đợt sơ kết, tổng kết các đợt thi đua. Năm 2020 Sở đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành VHTTDL Cao Bằng giai đoạn 2015-2020. Tại Hội nghị có 28 cá nhân, 07 tập thể được giám đốc Sở tặng giấy khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Sở VHTTDL thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị: có 100% đơn vị thực hiện tự kiểm tra, giám sát, lồng ghép kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên môn tại các đơn vị. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã phối hợp thực hiện tốt vai trò giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và kịp thời phát hiện tuyên dương các tấm gương thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW. Các đơn vị trực thuộc Sở cũng đã đã tập trung vào việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức công vụ, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước .

Bên cạnh đó, ngành VHTTDL chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém tại các đơn vị trực thuộc ngành; góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, cũng như sự cần thiết phải học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Nghiêm túc thực hiện định mức quy định tài sản công đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần hạn chế tình trạng lãng phí trong sử dụng tài chính, tài sản của Nhà nước. Hằng năm, lãnh đạo Sở VHTTDL đều thực hiện và chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, đơn vị; Đưa ra các giải pháp phù hợp với cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và gắn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; Qua đó, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, CCVC có ý thức thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết TW 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của toàn ngành VHTTDL. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, lồng ghép thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05 - CT/TW trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị; phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, các hội chuyên môn, nghề nghiệp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để các đơn vị trong toàn ngành học tập; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả việc đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hàng năm gắn với kết quả thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

KC

Print
899 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top