TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL Bình Thuận đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở VHTTDL Bình Thuận, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức cũng như hành động của các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ và đặc biệt, việc triển khai Chỉ thị số 05 được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành VHTTDL Bình Thuận
 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
 
Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, mặt trái của kinh tế thị trường ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, xã hội là tất yếu không thể tránh khỏi. Bởi vậy, việc đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được đổi mới cho phù hợp với thực tiễn và sự ra đời của Chỉ thị số 05/CT - TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành VHTTDL Bình Thuận đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW bằng những cách làm hay, sáng tạo và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị. Nhờ đó, đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn thể Đảng bộ và việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trong hơn 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, các cấp ủy, chính quyền đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 05 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, trong năm 2019, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019) , Sở VHTTDL Bình Thuận đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú bằng nhiều hình thức như: tổ chức triển lãm sách, ảnh về Bác, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của Người. Bên cạnh đó, tổ chức hội thi kể chuyện, thuyết trình tìm hiểu về Di chúc của Bác và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc... Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị trường tồn của Di chúc, những thành tựu to lớn sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống. Qua đó, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Bác trong giai đoạn mới.

Thực hiện Kế hoạch số 38 -KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đặc biệt tiếp tục triển khai tốt thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cụ thể hóa thực hiện biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị.Trong đó trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, việc tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cũng chính vì vậy, việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nêu cao; các hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch, tham ô, tham nhũng, lãng phí... gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về giải quyết các thủ tục hành chính được triển khai triệt để, quyết liệt trong toàn ngành. Các phản ánh, kiến nghị của người dân được giải quyết thấu đáo, kịp thời. Qua đó, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng trong lĩnh vực mà ngành quản lý.

Nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình
 
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai ở khắp các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành theo quy định. Qua hơn 4 năm thực hiện, đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân trong toàn ngành đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu, được nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng cũng đã quan tâm tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW như Chi bộ Trung tâm HLTĐTT tỉnh, Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Bảo tàng....

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hàng ngày để làm gương cho đảng viên, quần chúng noi theo. Các cán bộ, đảng viên tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng tác phong công tác, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quần chúng, nêu gương, Các phong trào như "nói đi đôi với làm", "Cần, kiệm, Liêm, Chính"... được lãnh đạo cơ quan, đơn vị cũng như các đảng viên, quần chúng noi theo học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; mối quan hệ với nhân dân, chính quyền địa phương chặt chẽ, tích cực; xây dựng và giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị trong toàn Đảng bộ ngành VHTTDL cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn. Trong đó, tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển ngành VHTTDL. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kịp thời biểu dương và nhân rộng các gương điển hình trong Đảng bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch của Bình Thuận ngày càng phát triển vững chắc.

VD
 

Print
1653 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri" Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri"
Sáng nay (10/5), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top