TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Tiền Giang"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" 

1468 Lượt xem

Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang đã triển khai và quán triệt sâu rộng trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành, trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở, có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nay là Chỉ thị số 05/CT-TW và Kế hoạch của các cấp ủy Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ ngành VH-TT&DL xác định là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ Ngành VH-TT&DL đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận và đã tạo ra nhiều nét mới trong tư tưởng của các cán bộ đảng viên.

Điều đó được thể hiện rõ nét nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Theo đố, 100% cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện rất cụ thể và sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, nhất là việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng ở các chi bộ và căn cứ vào kết quả nội dung này để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hằng năm.

Để có được những kết quả trên, Đảng bộ Sở VHTTDL Tiền Giang đã gắn công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, chính trị với thực hiện Chỉ thị 03 và nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, đạt những kết quả tích cực. 100% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Một trong những đơn vị tiêu biểu thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL Tiền Giang trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đó là tổ chức Công đoàn. Với vai trò là tổ chức của người lao động, Công đoàn Sở đã thực hiện tốt cuộc vận động bằng những việc làm, hành động thiết thực, phù hợp như tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát động các phong trào thi đua...

Theo đó, cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đúng, làm đúng, không vụ lợi cá nhân, phấn đấu tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mình, chú trọng nâng cao đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, từ đó tạo lòng tin tuyệt đối với nhân dân, tạo uy tín cho Ngành; Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật; Các lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô hơn tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ môi trường văn hóa lành mạnh; Trong giao tiếp với dân cán bộ, công chức, viên chức của Ngành luôn thể hiện văn hóa ứng xử của mình bằng thái độ ân cần, cởi mở, tận tâm phục vụ, vì lợi ích chung của người dân;….Đó cũng chính là một trong những bước tiến mới trong việc làm, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Điều đó cũng thể hiện sự gắn bó, gần gũi với nhân dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân tốt hơn. Tinh thần "Gắn bó với nhân dân", từng bước lan tỏa rộng khắp trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần tạo động lực thúc đẩy Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đảng bộ Sở VHTTDL Tiền Giang cũng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trong đó, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong làm việc... Có thể nói, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác cải cách hành chính của Sở có chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước được nâng lên và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành đa lĩnh vực.

Song song đó, Sở cũng chú trọng đến công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt  trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đã có  04 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tặng Giấy khen.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ ngành VH-TT&DL cũng đã nêu ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của Đảng bộ trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Trong đó, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng, về yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng.... Từ đó, dẫn đến những lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; có nơi tổ chức thực hiện Chỉ thị còn hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát; hiệu quả thực hiện chưa cao...

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp, hiệu quả với đặc thù của ngành đa lĩnh vực, trong năm 2017, toàn ngành VHTTDL đã, đang tích cực tiếp tục thực hiện nghiêm túc đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong sinh hoạt đảng (sinh hoạt chi bộ), sinh hoạt chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị và tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xem đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Đây cũng chính là nội dung chính trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong năm 2017.

VD
 
 

Print
1468 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top