TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Hải Phòng hướng tới thực hiện Chỉ thị 05/NQ-TW

Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và tự do của nhân dân. Người mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 03/CT-TW

Trong suốt những năm qua, Đảng bộ Sở VHTTDL Hải Phòng đã tích cực triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với mục tiêu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Trong quá trình thực hiện, nhiều sáng kiến, cách làm hay đã được phát hiện và nhân rộng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng tổ chức, cá nhân. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; việc chấn chỉnh tác phong và chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có những chuyển biến rõ rệt, nhận được sự đồng tình trong quần chúng nhân dân.

Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn lựa chọn một số nội dung chuyên đề để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, liên hệ trong sinh hoạt chuyên đề... Đến nay, tất cả các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch phù hợp, vận dụng sáng tạo nội dung chuyên đề vào thực tế công tác của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao; hằng tháng có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã xây dựng chuẩn mực của đơn vị, cơ quan về học tập và làm theo Bác ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng của tập thể và cá nhân được đưa vào nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm; những quy định về chuẩn mực đạo đức trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác được niêm yết công khai tại trụ sở, nơi làm việc để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tự giác thực hiện và tự giám sát nội dung đăng ký phấn đấu, rèn luyện, học tập theo gương Bác và đăng ký những việc làm theo một cách thiết thực, hiệu quả.

Sau 5 năm thực hiện, các mục tiêu ấy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đặc biệt, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Điểm nhấn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TW của ngành VHTTDL Hải Phòng chính là duy trì đều đặn việc triển khai các chuyên đề hằng năm bằng việc đưa vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý. Học theo phong cách làm việc của Bác tại các cơ quan công sở đã có nhiều sáng tạo trong công việc, tiết kiệm thời gian và vật chất cho cơ quan, đơn vị, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Mỗi cá nhân tùy theo công việc được giao đã xác định nội dung cụ thể học tập và làm theo gương Bác ở góc độ nào, do đó “làm theo” cũng để làm cho chính mình đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Với những thành tích đạt được, 124 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được T.Ư và thành phố ghi nhận, khen thưởng.

Tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2017, cùng với nhân dân cả nước, ngành VHTTDL Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết số 04-NQ/TW. Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-NQ/TW.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW; Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo Bác; những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Tuyên truyền những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng…

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, ngoài việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thường xuyên, liên tục một cách có hệ thống, thì phải chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng cũng như âm mưu “diễn biến hòa bình”, của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch.

HP

Print
1683 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top