TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Điện Biên đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05

488 Lượt xem

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức và tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực. Các cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Sở đã tự giác rèn luyện ý thức và tu dưỡng về đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Thường vụ Đảng ủy Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao bằng những kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo từng năm. Theo đó, việc triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện gắn kết chặt chẽ với các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Các cấp ủy Đảng thuộc Đảng ủy Sở đều đã xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của đơn vị, cụ thể hóa các tiêu chuẩn chung cho đảng bộ, chi bộ, là cơ sở để tất cả cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu làm theo các tiêu chí rèn luyện của mình, có nhận thức và hành động thiết thực học tập và làm theo Bác. Mỗi năm, Đảng ủy Sở đã lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

Cùng với đó, Đảng ủy Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Sở cũng như tới người dân trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: treo banner, áp phích, khẩu hiệu về “học tập và làm theo Bác”; đăng tin, bài, ảnh về kết quả học tập và làm theo Bác, đồng thời giới thiệu, biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của Sở, trang thông tin điện tử của các đơn vị, màn hình Led, ấn phẩm do một số đơn vị phát hành qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng đã sáng tạo, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn sinh hoạt Chi bộ với các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý tại đơn vị, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề các chi bộ, đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký làm theo Bác gắn với chuyên đề của năm và chức trách, nhiệm vụ được giao, từng bước đưa các hoạt động này trở thành thường xuyên, nền nếp. Quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, cuộc vận động của ngành và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Một trong những điểm nhấn trong công tác thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 5 năm qua là việc tuổi trẻ đoàn thanh niên ngành VHTTDL đã phát huy tinh thần xung kích cùng toàn ngành nỗ lực, khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy, chính quyền giao. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài. Các đoàn viên, thanh niên tham luôn tích cực gia nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và tuyên truyền về biển đảo quê hương. Các Chi Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Nhờ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, công tác chuyên môn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể: Về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, thường xuyên chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành chú trọng đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng nhằm nâng cao mức hưởng thụ của nhân dân, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc.

Đối với công tác TDTT, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, với nhiều hình thức tập luyện mới đa dạng, phong phú thu hút đông đảo các đối tượng tham gia. Số người tập luyện TDTT thường xuyên, số gia đình thể thao, câu lạc bộ TDTT tiếp tục được duy trì và phát triển; các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống được bảo tồn, phát huy góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, thể lực, tầm vóc cho nhân dân; thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, từng bước nâng cao vị thế của thể thao Điện Biên trên các đấu trường khu vực và toàn quốc. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và Nhân dân có chuyển biến tích cực; không gian phát triển du lịch được mở rộng; một số sản phẩm du lịch mới đã được đưa vào khai thác, thu hút khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm; công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả hơn; bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá, xúc tiến du lịch... góp phần quan trọng trong việc thu hút du khách đến Điện Biên.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động trong thời gian tới Đảng ủy Sở đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ cũng như xác định rõ vị trí, vai trò của Chi bộ trong việc triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Quan tâm và tổ chức làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để thống nhất nhận thức, tạo nên sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

KC

Print
488 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top