TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

1471 Lượt xem

Phát huy những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2016 đến nay ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngay sau khi nhận được Chỉ thị 05-CT/TW, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh đã đặc biệt quan tâm, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ. Bước đầu đã nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là đối với người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, đối tượng, thời gian, cách thức tiến hành triển khai thực hiện từ Tỉnh đến cơ sở.

Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tổ chức gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, có hiệu quả, có sức thuyết phục.

Theo đó, ngoài việc tổ chức học tập các chuyên đề cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị nhằm góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức phù hợp như: Băng rôn, bảng hiệu, hộp đèn tại khu Trung tâm hành chính tỉnh, huyện, xã; khu Quảng trường tỉnh; các điểm nút giao thông quan trọng; khu trung tâm văn hóa; trung tâm thương mại; công viên; khu vui chơi giải trí. Đã lồng ghép việc tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong hoạt động tuyên truyền của Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh, Đội chiếu bóng lưu động và các Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh và các huyện, thị xã.

Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, đầu năm 2017, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức tại các Chi bộ trực thuộc học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Ngành VHTT&DL tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức phù hợp như: Băng rôn, bảng hiệu, hộp đèn, bảng điện tử. Sử dụng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu để tuyên truyền. Chú ý thay thay thế những pa nô, khẩu hiệu đã cũ, nội dung không còn phù hợp.

Cùng với đó, Sở VHTT&DL tỉnh chỉ đạo tổ chức tuyên truyền tại những nơi đông dân cư như: Khu Trung tâm hành chính tỉnh, huyện, xã; khu Quảng trường tỉnh; các điểm nút giao thông quan trọng; khu trung tâm văn hóa; trung tâm thương mại; công viên; khu vui chơi giải trí; tại các điểm tiếp giáp giữa các tỉnh; cửa khẩu biên giới quốc gia. Đặc biệt, việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức lồng ghép vào trong hoạt động tuyên truyền của Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh, Đội chiếu bóng lưu động và các Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh và các huyện, thị xã. Tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề cơ bản, giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng…  

Với những biện pháp tích cực, hiệu quả, đến nay sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, hầu hết các Đảng bộ, chi bộ, Chi ủy trong toàn ngành đã đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, kế hoạch cá nhân đăng ký để gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Tuy vậy, việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW mới chỉ dừng lại ở dự hội nghị vẫn còn ở một số cơ quan, đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, việc phổ biến Chỉ thị chủ yếu là đọc tài liệu, nên chất lượng chưa cao, chưa thấy sự gắn kết sinh động giữa học và làm theo Bác với kế hoạch đăng ký của cá nhân và nhiệm vị của cơ quan. Một số đơn vị vai trò tham mưu, đề xuất của bộ phận giúp việc ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa rõ nét, thiếu chủ động, chưa có cách làm mới, sáng tạo. Chỉ thị 05-CT/TW lần này có nhiều điểm mới, nên một số cấp ủy ở cơ sở nhận thức chưa đầy đủ, khi tổ chức triển khai thực hiện còn lúng túng mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở cùng với cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết đối với toàn Đảng, toàn dân và quân ta nói chung, cán bộ, Đảng viên ngành VHTT&DL nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức cũng như hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

HP
 

Print
1471 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top