CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC năm 2023 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Sóc Trăng, đến nay, 100% TTHC cấp tỉnh theo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được thực hiện dịch vụ công mức độ 4; 100% TTHC được niêm yết công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh, Một cửa điện tử của Sở, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và tại cơ quan. Mức độ hài lòng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến của tổ chức/cá nhân: đạt 100%.

Một trong những nét nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Sóc Trăng trong thời gian qua đó là thực hiện tốt công tác cải cách TTHC. Theo đó, việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, cũng như các mẫu đơn, tờ khai, mức thu lệ phí…tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng DVCTT luôn được thực hiện nghiêm túc; bảo đảm 100% TTHC được giải quyết trước hạn, đúng hạn; thường xuyên kiểm tra và đăng nhập Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn qua đó giúp cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng tiếp nhận kịp thời và trả lời các phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tuyên truyền cho công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đăng ký tài khoản, thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia. Hiện nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp, kết nối trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: 77/117 TTHC.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên các mặt hoạt động, qua đó góp phần thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc công bố TTHC và ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật. Cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu và đăng tải công khai, đầy đủ, rõ ràng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đề ra. Tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức trong thực thi công vụ.

Ngay từ đầu năm 2023, Sở đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 07 ngày xuống còn 06 ngày đối với thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao”. Đây là một trong những hoạt động cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC.  Hơn nữa, việc đơn giản hóa TTHC, sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, góp phần nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

Cùng với các nhiệm vụ trên, Sở cũng tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước bằng việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo đảm các tiêu chí về thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ. Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan theo các tiêu chí quy định. Sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc không vượt so với số lượng được giao. Triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được phân cấp. Tăng cường cải tiến phương thức làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong xử lý công việc trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức. Xây dựng đội ngũ công chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho công chức và người lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên một số lĩnh vực do ngành quản lý. Các đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng các phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện chuyển đổi số của Sở theo mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đề ra. Cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan. Qua áp dụng đã nâng cao trách nhiệm của các phòng, cá nhân trong xử lý công việc, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh đáp ứng được nhu cầu trong tương lai.

Tăng cường, công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến và công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp thấy được những lợi ích để thay đổi hành vi, ý thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

VD

Print
889 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Bộ VHTTDL phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Bộ VHTTDL phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Điện Biên, chiều 20/2, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về các công tác chuẩn bị. Uỷ viên Trung ương...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top