TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong 5 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Khu liên hợp thể thao quốc gia đã đạt được những kết quả đáng biểu dương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nổi bật là việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những thuận lợi, tình hình trong nước cũng có những diễn biến phức tạp như thiên tai, dịch bệnh.. đã tác động đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Bộ VHTTDL, Đảng bộ Tổng cục TDTT, Ban chấp hành đảng ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ nghiêm túc quy chế làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo điều hành theo đúng chương trình công tác đã đề ra, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở đơn vị góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Theo đó, cùng với việc tiếp tục duy trì, phát huy các mô hình có hiệu quả, các chi bộ thuộc Đảng bộ đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể, lựa chọn nhiều nội dung đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hầu hết các cấp ủy đã phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các đồng chí ủy viên Ban thường vụ phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị.

Việc đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng, đi vào thực chất hơn. Việc lãnh đạo, chỉ đạo mang lại kết quả rõ rệt, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cũng như của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác  giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được tăng cường. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị của Trung ương bằng nhiều hình thức thiết thực, tỷ lệ cán bộ, Đảng viên, quần chúng tham gia đạt 98%. Qua việc triển khai thực hiện các nghị quyết được sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp phù hợp, cụ thể để tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao hơn. Việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực học tập và năng cao năng lực công tác; chấp hành  nghiêm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, từ đó tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng và nhà nước.

Đảng ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động các Nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đảng ủy và các cấp ủy các Chi bộ đã tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền theo định hướng của Trung ương, Đảng bộ cấp trên để kịp thời nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác với những thủ đoạn, âm mưu "diễn biến hòa bình", có thái độ đấu tranh, phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động.

Việc thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình  và phê bình, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống "tự diễn biến'', "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể cho từng biểu hiện ở từng chi bộ. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường đoàn kết nội bộ, thể hiện trách nhiệm cao hơn với công việc được giao. 

Bí thư Đảng ủy Khu Liên hợp thể thao quốc gia Nguyễn Việt Tiến cho  biết "Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã chỉ đạo các đảng viên và quần chúng đăng ký học tập và làm theo chuyên đề hàng năm, xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung trao đổi, thảo luận thường xuyên trong sinh hoạt các chi bộ, gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua 4 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đã tạo nên sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của mỗi cá nhân và tập thể.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, đặt ra yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ.

Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, các Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Đồng thời, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Kế thừa kinh nghiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp, các ngành đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XII, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

VD

Print
1546 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top