TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1681 Lượt xem

Với mục tiêu triển khai cụ thể các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, trước hết là người đứng đầu.

Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong 1 năm qua việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, các Cấp ủy đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, nội dung gắn với nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Hằng năm bổ sung nhiệm vụ, chọn một số vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm để chỉ đạo giải quyết, xử lý, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với sử dụng Sổ tay làm theo gương Bác, ít nhất 6 tháng lần báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Các cấp ủy lãnh đạo cũng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước và chương trình công tác hằng năm của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung chú trọng các nội dung:  Rà soát, khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Rà soát, bổ sung quy chế, quy định của từng cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, ban hành các giải pháp đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong giải quyết công việc, hội họp, đi cơ sở, sử dụng tài sản công; Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm“sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế liên quan đến đạo đức công vụ gắn với thực hiện Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên. Theo đó, các Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Kế hoạch của Đảng bộ Sở. Hằng năm đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư (khóa XI).

Cùng với đó, để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả cao, Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Duy trì nghiêm túc chào cờ hằng tháng, kịp thời biểu dương gương “người tốt, việc tốt” và chấn chỉnh những việc làm chưa tốt.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh đã chọn các nội dung đột phá:

Một là, xây dựng văn hóa công sở, tập trung lãnh đạo công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị.

Hai là: Tập trung hoàn thiện các đề án lớn của tỉnh như: Đề án quy hoạch văn hóa, thể thao đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, quy hoạch Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh.

Ba là: Thực hiện có hiệu quả các Đề án “Phát triển Khu di tích Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du”; Đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và Ca Trù”; Đề án “Phát triển thể dục thể thao Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Xây dựng bổ sung Đề án khuyến khích phát triển du lịch.

Các chi bộ trực thuộc tùy theo chức năng, nhiệm vụ tình hình cụ thể, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng các nội dung: Đẩy mạnh cải cách hành chính; gắn với thực hiện Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Mở rộng dân chủ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thực hiện đúng các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; Chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm, dân chủ, quần chúng, khoa học của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và của cán bộ, đảng viên.KC

Print
1681 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top