TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng ủy Sở VHTTDL Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong 5 năm qua trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Những kết quả đạt được

Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp uỷ, chi bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng cao; nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được chú trọng. Theo đó, các chi bộ thuộc Đảng ủy Sở đã đưa chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, trở thành nền nếp ở các chi bộ, đơn vị. Việc học tập các chuyên đề hằng năm cũng được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 và những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức trưng bày trưng bày sách, báo, triển lãm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thư pháp Hàn Quốc về tập thơ  “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dựng và biểu diễn kịch mục, trích đoạn chèo; tổ chức đợt phim tuyên truyền ca ngợi Đảng, Bác Hồ với những bộ phim: Giữ cờ độc lập; Sứ mệnh đặc biệt, Đường tới độc lập tự do,; Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu; Những người viết huyền thoại; Sao Tháng Tám, Nhà tiên tri; Hoa rừng; Sống cùng lịch sử; Thức lại một thời, Mùi cỏ cháy (phim truyện);... 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm được thực hiện đầy đủ. Quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác dân vận chính quyền, phòng chống tham nhũng lãng phí được tăng cường; thực hiện công khai minh bạch tài sản, kê khai thu nhập. Chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đạt chuẩn văn hóa. Sắp xếp tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới

Phát huy những kết quả đạt được, trong những năm tới, Đảng ủy Sở đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cũng như tập trung quán triệt, thấm nhuần, làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đảng ủy Sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, kỷ cương xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm việc thực hiện Chỉ thị đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ để đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng. Triển khai thường xuyên công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới công tác cán bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; chăm lo xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên, trong mỗi đơn vị.

KC

Print
712 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top