TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Cao Bằng đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1421 Lượt xem

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay, cùng với toàn Đảng, toàn dân, trong đó có Ngành VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã, đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW), trong toàn Đảng bộ ngành VHTTDL Cao Bằng, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình các đơn vị trực thuộc Sở. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Chỉ thị trên đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện Chỉ thị số 03 và hiện nay là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập Bộ phận giúp việc, phân công trách nhiệm đối với từng thành viên. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trong toàn ngành triển khai học tập các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, như: Tổ chức Lễ báo công với Bác và tham quan các di tích lịch sử cách mạng gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; tổ chức đọc tác phẩm, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề...

Quán triệt 6 nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 gồm: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục về hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lý tưởng cách mạng, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo; xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Tiếp tục biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học. Việc tổ chức thực hiện cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị thường xuyên tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động với những hình thức phù hợp, hấp dẫn. Kết hợp tuyên truyền, biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại đơn vị để có sức thuyết phục cao. 100% cán bộ, đảng viên, người lao động hằng năm bổ sung vào bản đăng ký chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng vị trí công việc đảm nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu lao động, sản xuất đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Xác định đúng và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị. Do đó, nhiều năm qua đơn vị không có vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hằng năm, các chi bộ, đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt tiêu chuẩn Đơn vị văn hóa tiêu biểu.

Với những biện pháp cụ thể, thiết thực, việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đã có chuyển biến tích cực. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc "làm theo", nói đi đôi với làm, bởi vậy, các nội dung nêu trong chỉ thị số 05/CT-TW được cụ thể hóa thành những việc làm, hành động như: xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động cán bộ, công nhân viên có những sáng kiến cải tiến hợp lý, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong công việc. Tổ chức cho các đảng viên, cán bộ chủ chốt viết bản đăng ký cam kết nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khối. Toàn Đảng bộ khối có trên 95% đảng viên và 80% quần chúng tham gia học tập các chuyên đề và đăng ký thực hiện, trên 80% đơn vị trong toàn Đảng bộ khối xây dựng kế hoạch thực hiện chuẩn mực, đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, hằng năm có kiểm điểm các nội dung đã đăng ký trước tập thể chi bộ, cơ quan và là tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đẫ dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. Vì vậy, trong nhiều năm liền, trong toàn Đảng bộ đã có nhiều Chi bộ liên tục được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy Sở VHTTDL khen thưởng hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị còn bộc lộ những hạn chế như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của một số cấp ủy còn lúng túng; trong quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương; công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được các cấp ủy quan tâm hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục…

Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên, nhân dân trong đó có Đảng bộ ngành VHTTDL tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục quán triệt nghiên cứu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có quyết tâm cao trong lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phấn đấu xây dựng môi trường văn hóa địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn thực chất về văn hóa; quản lý, chỉ đạo tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của ngành để tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

VD
 

Print
1421 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top