CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

Số: 1440 /QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao

 

BỘ TRƯỞNG BỘ N HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Th dục, ththao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Lut sa đi, bsung mt sđiều ca Lut Thể dc, ththao ngày 14 tng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghđnh s123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 m 2016 ca Chính phquy định chức ng, nhiệm v, quyn hn và cơ cu tổ chức ca b, cơ quan ngang b; Nghđnh s101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 m 2020 ca Chính phsửa đổi, bsung một sđiều ca Nghđịnh s123/2016/NĐ-CP ngày 01 tng 9 năm 2016 ca Cnh phquy đnh chức năng, nhiệm v, quyn hn và cơ cu tchc ca b, cơ quan ngang b;

Căn cứ Nghđnh s01/2023/NĐ-CP ngày 16 tng 01 m 2023 ca Chính phquy định chức ng, nhiệm v, quyn hn và cơ cu tổ chức ca BVăn hóa, Ththao và Du lch;

Theo đnghca Cc trưng Cc Thdục ththao và Vtrưng Vụ Tchc cán bộ.

QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Vị trí và chc năng

1. Cc Thdc ththao là tchc hành chính thuc BVăn hóa, Ththao và Du lịch, thc hiện chc năng tham mưu, giúp Btrưng qun lý nhà nước và tchc thc thi pháp luật vthdc, ththao trên phạm vi cả nưc; quản lý và tổ chc thực hiện các dch vcông vthdc, ththao theo quy đnh ca pháp lut.

2. Cc Thdc ththao có tư cách pháp nhân, có con du hình Quốc huy, trụ stại thành phHà Nội.

3. Tên giao dch tiếng Anh: Sports Authority of Viet Nam. Tên viết tt tiếng Anh: SAV.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hn

1. Trình Bộ trưng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyn:

a) Các dự án lut, dtho nghquyết ca Quốc hi, dán pháp lnh, dtho nghquyết cay ban Thưng vQuốc hi; các dtho nghquyết, nghđịnh ca Chính phủ vthể dục, ththao và các dán, đán khác theo phân công ca Bộ trưng;

b) Chiến lược, quy hoch, chương trình quc gia phát trin thdc, ththao và các dán, công trình quan trng quc gia v thdc, ththao; các dtho quyết đnh, chthca Thủ tưng Chính phvthdc, thể thao;

c) Việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ưc quốc tế vthdc, ththao;

d) Tchc đi hi ththao toàn quc, các đại hi ththao khu vc, châu lục và thế giới ti Vit Nam.

2. Trình Bộ trưng quyết định:

a) Kế hoạch phát trin dài hn, trung hn, hàng năm và các đề án, dự án vthdc, ththao;

b) Các thông tư, quyết đnh, chth và các văn bản khác vquản lý hot động trong lĩnh vực thdc, ththao;

c) Xây dng tiêu chun quc gia; ban hành quy chun kthut quốc gia, quy trình, quy phm, đnh mc kinh tế - kthut trong nh vc thdục, ththao;

d) Kế hoch phi hp hoạt đng gia Bộ Văn hóa, Ththao và Du lch vi các b, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, y ban nhân dân tnh, thành phtrc thuc trung ương và các tổ chc cnh trị - xã hội, tchc xã hội ở trung ương trong việc thc hiện các nhiệm vụ về thdc, ththao;

đ) Các chtrương, biện pháp quản lý hot đng dch vụ công v thdc, ththao theo quy định ca pháp lut; tiêu chí phân loi đơn vsnghiệp công lập vthdc, ththao.

3. Tham mưu giúp Btrưng chđo, hưng dn, kim tra, tổ chc thc hin các văn bn quy phạm pháp lut, chiến lược, quy hoch, chương trình, kế hoạch, các dán, công trình quan trọng quc gia v th dục, ththao sau khi được cp có thẩm quyền phê duyt.

4. Về hp tác quc tế:

Tổ chc thc hiện c điều ước quc tế, tham gia các tchc quc tế vthdc, ththao; các chương trình, kế hoch hp tác quc tế vthdục, ththao; thc hiện hp tác quc tế và hi nhập quc tế trong lĩnh vc thdc, ththao theo phân cp ca Bộ trưng và quy định ca pháp lut.

5. Về thể dc, ththao cho mi ngưi:

a) Trình Bộ trưng quy định tiêu chí đánh giá phong trào thdục, ththao quần chúng;

b) Tổ chc hoc phối hợp tổ chc đại hi ththao cho người khuyết tật khu vc, châu lc và thế giới ti Việt Nam sau khi đưc cấp có thm quyền phê duyt;

c) Trình Bộ trưng quyết đnh tổ chc gii thi đấu tng môn ththao cp khu vực, châu lc và thế giới tổ chc tại Việt Nam cho ngưi khuyết tật;

d) Tuyên truyn, vn động nhân dân tham gia hoạt động thdc, ththao; hưng dn các phương pháp tp luyện thdc, ththao cho nhân dân phù hp vi lứa tuổi, gii tính, nghề nghip, sc khe và tình trng khuyết tt;

đ) ng dn các ngành, đa phương vic xây dựng đi ngũ hưng dn viên, cộng tác viên thdc, ththao qun chúng; phối hp tổ chc bi dưng chuyên môn, nghip vụ cho cng tác viên thdc, ththao;

e) Tchc điu tra thcht nhân dân; hưng dn, áp dng và phát trin các môn ththao dân tc, các môn ththao gii trí, các phương pháp rèn luyện

sc khe truyền thng ở trong và ngoài nước;

g) Chđo, tchc giải thi đu ththao quần chúng cấp quc gia;

h) ng dn và tổ chc kiểm tra, đánh giá s phát triển ca phong trào thdc, ththao qun chúng;

i) ng dẫn việc đăng ký hot động ca các câu lc b, cơ sthdc, ththao quần chúng và câu lc bcđng viên.

6. Về giáo dc thchất và hoạt đng ththao trong nhà trưng:

Tham mưu giúp Btrưng phi hp với Bộ Giáo dc và Đào to, BLao động - Thương binh và Xã hi trong việc thc hin các nhiệm v:

a) Quy định tiêu chuẩn cơ svt cht, trang thiết bthdc, ththao cho hoạt động giáo dc thể cht ở các cấp hc và trình đđào to;

b) Quy đnh slưng, tiêu chun chuyên môn nghip vđối vi giáo viên, ging viên thdc th thao ở các cp học và trình đđào to;

c) Xây dng, ban hành chương trình giáo dc thể cht, đào to, bi dưng giáo viên, ging viên thdc ththao, hưng dn ni dung hoạt đng ththao ngoi khoá trong nhà trưng;

d) Quy đnh tiêu chun, đánh giá, xếp loi thể lực ca hc sinh, sinh viên;

đ) Quy đnh hthng thi đu ththao trưng hc.

7. Về thể dc, ththao trong lc lưng vũ trang:

a) Tham mưu giúp Bộ trưng phi hp vi Bộ Quc png hưng dn vic tổ chức hoạt đng ththao quc phòng trong nhân dân;

b) Tham mưu giúp B trưng phi hp vi BQuc phòng, Bộ Công an ban hành và áp dụng tiêu chuẩn rèn luyện thlc trong Quân đi nhân dân và Công an nhân dân; tchc đào to, bi ng hun luyện viên, vận đng viên, quy định các gii ththao trong lực lưng vũ trang.

8. Về thể thao thành tích cao và ththao chuyên nghip:

a) Tham mưu giúp Bộ trưng hưng dn, tchc thc hin quy định về chế độ, chính sách đi vi vận động viên, hun luyện viên, trng tài ththao;

b) Trình Bộ trưng ban hành quy định qun lý các hot đng ththao quc tế tchc ti Việt Nam;

c) Tổ chc hoặc phi hp tchc đi hi ththao khu vc, châu lục và thế giới ti Việt Nam, đại hi ththao toàn quc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyt;

d) Trình Btrưng ban hành luật thi đu ca các môn ththao hoặc quyết định áp dụng lut thi đu ca môn ththao do liên đoàn ththao quc tế ban hành đi với các môn ththao chưa có liên đoàn ththao quc gia;

đ) Trình Btrưng quyết đnh tchc gii thi đấu vô đch, gii thi đu vô địch trtừng môn ththao cp khu vc, châu lc và thế giới tchc ti Vit Nam; phê duyệt điu lđại hi ththao toàn quc;

e) Trình Btrưng ban hành tiêu chuẩn và hưng dn phong cp vn động viên, hun luyện viên, trng tài ththao; công nhn phong cấp ca các tổ chc ththao quc tế đi vi vn động viên, hun luyện viên và trng tài ththao Vit Nam theo quy đnh ca pháp lut;

g) Trình Bộ trưng quy định qun lý việc chuyển nhưng vận động viên; tuyển chọn vn đng viên vào các đi tuyển ththao quốc gia; quy định trình t, thtục thành lp đoàn ththao quc gia và đi ththao quc gia tng môn đtập huấn và thi đấu quc tế;

h) Tchc gii thi đấu vô đch quc gia, gii thi đu vô đch trẻ quc gia hàng năm tng môn ththao theo đề nghị ca các liên đoàn ththao quc gia;

i) ng dẫn xây dng chương trình đào to, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trng tài ththao;

k) ng dẫn vic đăng ký hoạt động ca các cơ sththao chuyên nghip;

l) Ban hành điu lgiải thi đấu vô đch quc gia, giải thi đấu vô đch trẻ quc gia từng môn đi vi các môn ththao chưa có liên đoàn ththao quc gia.

9. Trình Bộ trưng quy định chương trình tập huấn chuyên môn cho người hưng dẫn tập luyn ththao ca doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

10. Tchc, thc hiện công tác nghiên cu khoa học, ứng dụng tiến bkhoa hc công ngh; y học; phòng, chng doping trong lĩnh vc thdc, ththao theo quy định ca pháp luật và theo phân cấp ca Btrưng.

11. Tham mưu giúp Bộ trưng thc hin quản lý nhà nước đối vi hoạt động ca các hội, tổ chc phi Chính phtrong nh vc thdc, ththao theo quy định ca pháp luật và theo phân cấp ca Bộ trưng.

12. Nghiên cu, đxuất cơ chế, cnh sách phát trin thdc, ththao.

13. Tchc thc hin các dán đu tư thuc nh vc thdục, ththatheo quy định ca pháp lut và theo phân cấp ca Bộ trưng.

14. Tchc thc hin công tác thống kê chuyên ngành thdc, ththao; xây dng và qun lý cơ sdliu vthdục, ththao; ứng dụng công nghtng tin và chuyển đi số; tchc các hot động thông tin, truyền thông, qung bá hot đng thdc ththao theo quy đnh ca pháp lut.

15. Thc hin cải cách hành chính trong lĩnh vc thdc, ththao theo kế hoạch cải cách hành chính ca Bộ.

16. Tchc thc hiện công tác kiểm tra, phối hp thanh tra, thc hin png, chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cc và xlý các hành vi vi phạm pháp lut trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy đnh ca pháp lut.

17. Tổ chc thc hin công tác thi đua, khen thưng trong hoạt đng thdc, ththao theo quy đnh ca pháp lut và theo phân cp ca Bộ trưng.

18. Qun lý tchc bmáy, vtviệc làm, công chc, viên chc, người lao đng và thc hin chế đ, cnh sách đi với công chc, viên chc, ngưi lao động thuc phạm vi qun lý ca Cc theo quy định ca pháp lut và theo phân cp ca Bộ trưng.

19. Qun lý tài chính, tài sn công và c ngun lc hp pháp khác đưc giao theo phân công ca Btrưng và quy định ca pháp lut; thc hin tch nhim ca đơn vdtoán ngân sách cấp tn đi vi c đơn vsdng ngân sách trc thuộc Cc theo quy định ca pháp lut và theo phân cp ca Btrưng.

20. Thc hin các nhim vụ, quyền hn khác đưc Btrưng giao và thequy định ca pháp lut.

Điều 3. Cơ cu tổ chức

1. Cc trưng và các Phó Cc trưng.

2. Các phòng chuyên môn, nghip v:

a) Phòng Thdc thể thao cho mi ngưi;

b) Phòng Ththao thành tích cao I; c) Phòng Ththao thành tích cao II; d) Phòng Hợp tác quc tế;

đ) Phòng Kế hoạch, Tài chính;

e) Phòng Tchc cán bộ;

g) Văn png.

3. Các đơn vsnghiệp công lp:

a) Viện Khoa hc thể dc ththao;

b) Trung tâm Huấn luyện ththao quc gia Hà Nội;

c) Trung tâm Huấn luyện ththao quc gia Thành phHồ Chí Minh;

d) Trung tâm Huấn luyện ththao quc gia Đà Nng;

đ) Trung tâm Huấn luyện ththao quc gia Cần Thơ;

e) Trung tâm Doping và Y hc ththao;

g) Trung tâm Tng tin - Truyền thông thdc ththao;

h) Trung tâm Thể thao Ba Đình;

i) Bnh vin Ththao Việt Nam;

k) Khu Liên hợp ththao quc gia.

Văn phòng và các đơn vsnghip công lập thuc Cc Thdục ththao là đơn vsdụng ngân sách, có con dấu riêng, được mtài khon tại Kho bc Nhà nước và ngân hàng theo quy định ca pháp lut.

4. Cc trưng Cc Thdc ththao chịu tch nhiệm trước Bộ trưng và trước pháp lut vthực hiện chc năng, nhiệm vụ, quyền hn được giao; quy định chc năng, nhim vụ, quyền hn và cơ cu tchc ca các phòng chuyên môn, nghip v, đơn vị sự nghip công lp trc thuc; sp xếp, bố trí công chc, viên chc và người lao đng theo cơ cu chc danh và tiêu chuẩn nghip vcho các png chuyên môn, nghip vvà đơn vsnghiệp công lp trc thuc; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hot động ca Cục.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Cc Thdc ththao kế tha các nhim vụ, quyền hạn ca Tổng cc Thdc th thao theo quy định ca pháp lut và các điều ước quc tế mà nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sa đổi, bsung các quy đnh ca pháp luật có liên quan.

2. Tổng cc trưng Tng cc Thdc ththao có tch nhim thc hin các thtc sáp nhp Tạp chí Ththao vào Trung tâm Tng tin Thdục ththao thành Trung tâm Tng tin - Truyền thông thdc ththao theo quy định ca pháp lut và hoàn thành trước ngày Quyết đnh này có hiu lc thi hành.

Điều 5. Hiệu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Điều 6. Trách nhim thi hành

Chánh Văn phòng B, Vtng VKế hoạch, Tài chính, Vtrưng VTchc cán b, Cc trưng Cc Thdc ththao, Thtrưng cơ quan, đơn vthuc Bvà các tchc, cá nhân có liên quan chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Đảng ủy; Công đoàn; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, Hồ sơ nội vụ, ĐH (35).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top