TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Sóc Trăng: Đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

200 Lượt xem

Trong những năm qua, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh" luôn được thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Image

Sóc Trăng đã đạt được những kết quả tích cực trong việc đẩy mạnh toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại (Ảnh: KT)

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng luôn duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tập luyện TDTT, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, mang tính kế thừa và liên tục trong hàng chục năm qua.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, cuộc vận động đã phát triển lên tầm cao mới, có sự đột phá mạnh mẽ trong phong trào TDTT quần chúng, đã có sức lan tỏa rộng từ thành thị đến nông thôn trong các tầng lớp nhân dân. Hoạt động TDTT được tổ chức dưới nhiều hình thức, phù hợp điều kiện từng nơi, từng địa phương. Và nhờ không ngừng đổi mới trong công tác tổ chức, bám sát thực tiễn, cuộc vận động đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng. Cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy và chính quyền các cấp, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn Sóc Trăng đã có bước khởi sắc, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện và thi đấu; số lượng người và gia đình tập luyện thường xuyên, số câu lạc bộ TDTT cũng tăng dần theo thời gian. Nhiều địa phương trong tỉnh vẫn duy trì khá tốt các môn thể thao thế mạnh của mình.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng được tập trung thực hiện bằng việc nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của Sở tuyên truyền về những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác viết tác phẩm "Dân vận" và các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng uỷ Sở cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU và Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Tỉnh ủy bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đạt hiệu quả và tạo sự thống nhất giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Từ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, công tác chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý của Sở cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Sở đã tiến hành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực của ngành; tổ chức thành công các sự kiện có ý nghĩa quan trọng mang tầm quốc gia. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Trung ương và địa phương. Nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, các sự kiện, lễ hội, các giải thể thao, các hoạt động xúc tiến du lịch do ngành tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia cổ vũ, góp phần tích cực trong việc duy trì và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và cơ sở.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch được tiếp tục tăng cường thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh những hoạt động sai phạm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tiếp tục thu được kết quả, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa thể thao của nhân dân địa phương. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả. Bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy bằng nhiều hình thức. Hoạt động du lịch của tỉnh có nét khởi sắc, số lượng khách du lịch ngày càng tăng. Các lĩnh vực hoạt động khác của ngành cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện đạt kết quả chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của ngành được giao hàng năm.

Trong giai đoạn tới, để giữ vững và phát huy thành quả đạt được, UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030”. Cuộc vận động này nhằm hướng dẫn các địa phương, sở, ngành, các đoàn thể, xã hội tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả nhất, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc yêu cầu, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, để phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong triển khai tổ chức cuộc vận động, lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai cuộc vận động đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của cuộc vận động, các đơn vị xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã và thành phố phát huy trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung và chỉ tiêu của cuộc vận động. Triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; việc đánh giá kết quả cuộc vận động phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân các cấp trong tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Trong giai đoạn 10 năm tới, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu có số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt hơn 43% và năm 2030 đạt trên 45% dân số của tỉnh; số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt trên 25% và năm 2030 đạt trên 30% số hộ gia đình trong tỉnh; đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và có ít nhất 3 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên. Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng, chống bệnh tật…

Kim Tùng

 

Print
200 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top