TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL ký kết chương trình hợp tác với Ủy ban Dân tộc về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (2021-2025)

224 Lượt xem

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL  với Ủy ban Dân tộc về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, chiều ngày 1/10, tại Hà Nội, 2 đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

a2.jpg

Hai Bộ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 (Ảnh:QM)

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của hai đơn vị trong giai đoạn 2017 – 2021 nêu rõ: Công tác phối hợp được 2 ngành quan tâm, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi.

Cả hai bên đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực VHTTDL vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có những định hướng quan trọng của Bộ Chính trị tại Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới, Kết luận 76-KL/TW ngày 4/6/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý của 2 ngành tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tập trung tuyên truyền các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước; Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc ở các vùng, miền…

Lĩnh vực thể thao: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn về lĩnh vực thể thao cho đối tượng là người dân tộc thiểu số; tổ chức các Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tại các khu vực theo kế hoạch…

Lĩnh vực du lịch: Tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lĩnh vực du lịch gắn với phát triển bền vững; giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc phục vụ phát triển du lịch; Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia cung cấp dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Lĩnh vực gia đình: Đẩy mạnh Chương trình giáo dục đời sống gia đình; Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực trong gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ đề trọng tâm tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Bên cạnh những kết quả đạt được, cả hai cơ quan đều nhận thấy quá trình phối hợp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động phối hợp chưa thực sự đi vào chiều sâu; Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của việc bảo tồn, phát triển văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa đẩy đủ dẫn đến chỉ đạo và điều hành thiếu thống nhất; Kinh phí dành cho công tác VHTTDL còn thấp…

a3.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh:QM)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là năm mà các cấp, các ngành cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII bằng các chương trình hành động cụ thể. Theo đó, Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc đã chủ động rà soát, xây dựng chương trình hành động của ngành mình theo hướng phát huy sức mạnh tổng hợp, phối hợp để nhân lên thế mạnh của mỗi bên nhằm làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn văn hóa. Việc nhìn lại những kết quả trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua nhằm tìm ra giải pháp để thực hiện trong thời gian tới với một yêu cầu cao hơn, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, cả hai đơn vị đã góp phần sức lực của mình để cùng nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng đó là xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở vùng đặc biệt khó khăn, rút ngắn khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thành thị. "Nhân dân, đồng bào dân tộc chính là chủ thể để làm nên thắng lợi chương trình này, nếu không có chủ thể đó thì chương trình có hay đến mấy cũng chỉ tồn tại ở trụ sở của Ủy ban Dân tộc và Bộ VHTTDL" . Nhấn mạnh về đặc điểm khó khăn của địa bàn triển khai các chương trình này đó là các vùng sâu vùng xa, vùng phên dậu của Tổ quốc, dân cư thưa thớt, giao thông khó khăn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, có những hoạt động chưa trở thành chiều sâu, có những mong muốn chưa trở thành hiện thực, hiệu quả mang lại chưa thực sự trở thành nền tảng, động lực.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị, việc ký kết chương trình phối hợp ngày hôm nay chỉ là chương trình khung, còn nội dung cụ thể sẽ được giao kế hoạch hằng năm cho các cơ quan chuyên môn của hai bên. Cách làm này sẽ giúp cả hai bên luôn cập nhập, bổ sung các nội dung phối hợp sát với thực tiễn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung ký kết, đối với nhiệm vụ thường xuyên, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện 7 nhiệm vụ; Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL thực hiện 5 nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cả hai bên sẽ cùng phối hợp để xây dựng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản, đề án, dự án, chương trình về công tác dân tộc, VHTTDL và gia đình… Đặc biệt chú trọng việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ người dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao; Xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực…) gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Mục tiêu ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời, phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Quang Minh

 

Print
224 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top