TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2743 Lượt xem

Công tác đào tạo và hướng dẫn môn học Giáo dục thể chất của Học viên Nông nghiệp Việt Nam hiện nay đã có sự khác biệt đáng kể so với thời điểm Học viện trực thuộc sự quản lý của Bộ GD&ĐT. Điều này dẫn đến một thực tế rằng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực sinh viên của Học viện cũng có sự điều chỉnh rõ ràng.

NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN
TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TS. Đặng Đức Hoàn

Ths Nguyễn Văn Quảng

Ths Lương Thanh Hoa

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Môn học giáo dục thể chất (GDTC) là môn học nằm trong chương trình bắt buộc đối với các trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Hàng năm, Bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ủy ban TDTT và các sở thể thao thường xuyên đưa ra các hướng dẫn để giúp các trường đại học và Học viện có được các định hướng trong công tác xây dựng và đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện chung cho môn học GDTC.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước đây dưới sự quản lý của Bộ GD&ĐT luôn thực hiện các chương trình theo kế hoạch và các hướng dẫn của Bộ, hiện nay Học viện chịu sự quản lý trực tiếp từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện đang thí điểm hệ thống tự chủ về mọi lĩnh vực. Vì vậy, trong công tác GDTC cũng đã có những sự thay đổi nhất định. Trước đây môn học GDTC được thực hiện với 05 tín chỉ (03 học phần bắt buộc và 02 học phần tự chọn) tương ứng với 05 học kỳ (2,5 năm), sinh viên phải tích lũy và hoàn thành 05 tín chỉ với điểm bình quân là 5 mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp trước khi ra trường. Hiện nay, cùng với sự thay đổi của hệ thống quản lý, bộ môn GDTC cũng phải điều chỉnh theo sự chỉ đạo từ ban lãnh đạo Học viện. Cụ thể: môn học GDTC hiện chỉ còn 03 tín chỉ (tương ứng 01 học phần bắt buộc và 02 học phần tự chọn). Sự điều chỉnh này ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và đánh giá trong môn học GDTC tại Học viện. Chính vì vậy, việc điều chỉnh và thay đổi các tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực sinh viên để phù hợp với điều kiện hiện tại, phù hợp với chương trình GDTC tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng là vấn đề được các giảng viên hết sức quan tâm.

Căn cứ vào cơ sở lý luận từ các tài liệu liên quan, kết hợp thực tế giảng dạy và quan sát sư phạm nhận thấy trình độ thể lực sinh viên tại Học viện hiện nay còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc chuẩn bị tốt thể lực để đáp ứng các yêu cầu của xã hội hiện nay ngày càng quan trọng. Vì vậy, nghiên cứu đã tìm hiểu và xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá để phù hợp với điều kiện, trình độ thực tế hiện nay của sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu tham khảo

Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã tham khảo các tài liệu, đề tài khoa học liên quan tới vấn đề GDTC cho sinh viên. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá, tổng hợp và tiếp thu một cách có chọn lọc các thông tin thu thập được để phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài. Đặc biệt sử dụng phương pháp này nhằm hình thành cơ sở lý luận về cách lựa chọn test đánh giá cho đối tượng nghiên cứu, hình thành giả định khoa học, xác định mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.

2. Phương pháp quan sát sư phạm

Việc sử dụng phương pháp quan sát sư phạm nhằm trực tiếp theo dõi nội dung tập luyện trong giờ chính khóa của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng cách: Ghi kết quả của các test, số lượng sinh viên trong các nhóm học, cách thức tổ chức, hướng dẫn giờ học, thời gian tiến hành cho mỗi nội dung tập luyện các bài tập, các hình thức bài tập được sử dụng, số lần lặp lại bài tập trong một buổi học hoặc một nội dung kỹ thuật được sử dụng. Dựa trên cơ sở đó làm căn cứ để phân tích các số liệu liên quan.

3. Phương pháp phỏng vấn

Phương pháp này được sử dụng trong đề tài nhằm thu thập các số liệu nghiên cứu thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp bằng phiếu hỏi các cán bộ giảng viên GDTC, các chuyên gia, những người làm công tác quản lý, nghiên cứu về thể thao. Ngoài ra đề tài còn trực tiếp phỏng vấn sâu các sinh viên nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc điều tra thực trạng giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

4. Phương pháp toán học thống kê

Dùng để xử lý các số liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu của đề tài, các số liệu được chúng tôi sử dụng thông qua các phần mềm máy tính đã được bộ môn toán tin xây dựng.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  1. Đánh giá trình độ thể lực chung của sinh viên cần đánh giá các tố chất thể lực sau:

           Qua việc tìm hiểu cơ sở lý luận của các tài liệu tham khảo, các đề tài đã nghiên cứu được biết, tố chất thể lực của sinh viên phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Sức nhanh

- Sức mạnh

- Sức bền chung

- Khéo léo

           Ngoài ra, năng lực phối hợp vận động cũng là một trong các tố chất vận động hết sức quan trọng, nhưng tầm ảnh hưởng đến thể lực chung sinh viên trong quá trình vận động biểu hiện không rõ ràng bằng 04 tố chất kể trên.

Cũng qua phân tích, tổng hợp tài liệu, đặc biệt là qua kết quả nghiên cứu điều tra thể chất nhân dân do Viện khoa học TDTT năm 2001, chúng tôi bước đầu đã xác định được các Test đánh giá trình độ thể lực chung của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam qua bảng sau:

Bảng 3.1: Các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TT

Sức nhanh

Sức mạnh

Sức bền

Khéo léo

1

100m XPT (giây)

Co tay xà đơn

(số lần)

Chạy 800m (phút)

Chạy con thoi

4x10m (giây)

2

100m XPC (giây)

Nằm sấp chống đẩy (số lần)

Chạy 1500m (phút)

Chạy con thoi

4x15m (giây)

3

 

Bật xa tại chỗ (cm)

Chạy tùy sức

5 phút

 

4

 

 

Cooper test (m)

 

Nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực chung phù hợp với đối tượng nghiên cứu và điều kiện thực tiễn của Học viện, thông qua phỏng vấn và xác định độ tin cậy của các test trên đối tượng nghiên cứu.

2. Kết quả phỏng vấn lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

    Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn các giảng viên đang trực tiếp giảng dạy môn GDTC tại Học việnmột số trường Đại học lân cận để làm căn cứ đưa ra các test cho đối tượng nghiên cứu. Nội dung phỏng vấn là xác định mức độ ưu tiên của các test kiểm tra đánh giá được xác định theo 3 mức độ ưu tiên:

- Ưu tiên 1: Rất quan trọng

- Ưu tiên 2: Quan trọng

- Ưu tiên 3: Không quan trọng.

Kết quả thu được như trình bày tại bảng 3.2.

Bảng 3.2: Kết quả phỏng vấn lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (n=20)

Test

Số ý kiến

 lựa chọn

Kết quả

Ưu tiên 1

Ưu tiên 2

Ưu tiên 3

n

%

n

%

n

%

n

%

Chạy 100m XPT (s)

4

11,76

2

10,0

2

10,0

-

-

Chạy 100m XPC (s)

17

85,00

15

75,0

2

10,0

-

-

Co tay xà đơn (sl)

2

10,0

-

-

2

10,0

-

-

Nằm sấp chống đẩy (sl)

16

80,0

11

55,0

5

25,0

-

-

Bật xa tại chỗ (cm)

18

90,0

17

85,0

2

10,0

-

-

Chy 800m (ph)

19

95,0

14

70,0

5

25,0

-

-

Chy 1500m (ph)

2

10,0

-

-

1

5,0

1

5,0

Chy tu sc 5 phút (m)

2

10,0

-

-

1

5,0

1

5,0

Cooper test (m)

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Chy con thoi 4x10m (s)

15

75,0

9

45,0

6

30,0

-

-

Chy con thoi 4x15m (s)

5

25,0

2

10,0

2

10,0

1

5,0

* Ghi chú: XPT: Xuất phát thấp; XPC: Xuất phát cao

Từ kết quả tại bảng 3.2 nghiên cứu đã lựa chọn được 05 test tương ứng với các tố chất thể lực chung (lựa chọn các mẫu có độ tin cậy trên 75%) như sau:

- Chạy 100m XPC (giây)

- Nằm sấp chống đẩy (số lần)

- Bật xa tại chỗ (cm)

- Chy 800m (phút)

- Chy con thoi 4x10m (giây).

3. Độ tin cậy của các test trên đối tượng nghiên cứu.

Để đảm bảo khoa học về độ tin cậy của các test, nghiên cứu đã tiến hành đánh giá bằng phương pháp test lặp lại, cả 2 lần đánh giá test với điều kiện như nhau. Thời gian thực hiện test lặp lại được tiến hành trong cùng một buổi, đảm bảo ở lần lập test thứ hai người thực hiện được hồi phục hoàn toàn. Độ tin cậy được xác định bằng phương pháp tính hệ số tương quan cặp giữa 2 lần lập test, kết quả được trình bày tại bảng 3.3.

Bảng 3.3: Đánh giá độ tin cậy của các test trên đối tượng nghiên cứu

TT

Test

Giới tính

Hệ số tương quan theo năm học (r)

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

1

Chạy 100m XPC (giây)

Nam

0.859

0.849

0.857

Nữ

0.834

0.826

0.823

2

Nằm sấp chống đẩy

(số lần)

Nam

0.922

0.931

0.921

Nữ

0.803

0.809

0.807

3

Bật xa tại chỗ (cm)

Nam

0.892

0.876

0.878

Nữ

0.813

0.816

0.809

4

Chy 800m (phút)

Nam

0.879

0.868

0.875

Nữ

0.814

0.832

0.836

5

Chy con thoi 4x10m (giây)

Nam

0.864

0.876

0.855

Nữ

0.856

0.862

0.864

Từ kết quả tại bảng 3.3 cho thấy, các test đều đảm bảo độ tin cậy cho phép sử dụng trên đối tượng là sinh viên nam, nữ ở các năm học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Từ những kết quả nghiên cứu trên, đề tài đã lựa chọn được các test sau để đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam:

- Sức nhanh: Chạy 100m XPC (giây)

- Sức mạnh bền tay: Nằm sấp chống đẩy (số lần)

- Sức mạnh: Bật xa tại chỗ (cm)

- Sức bền: Chy 800m (phút)

- Khéo léo: Chy con thoi 4x10m (giây).

IV. KẾT LUẬN

Thông qua phân tích, tổng hợp tài liệu, qua xác định tính khả thi và xác định độ tin cậy của các test, nghiên cứu đã lựa chọn được 05 test để đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam bao gồm:

- Sức nhanh: Chạy 100m XPC (giây)

- Sức mạnh bền tay: Nằm sấp chống đẩy (số lần)

- Sức mạnh: Bật xa tại chỗ (cm)

- Sức bền: Chy 800m (phút)

- Khéo léo: Chy con thoi 4x10m (giây).

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Dương Nghiệp Chí (1991), Đo lường thể thao, NXB TDTT, Hà Nội.

[2] Nguyễn Xuân Sinh (1999), “Phương pháp NCKH TDTT”, Giáo trình dành cho sinh viên Đại học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.

[3] Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp thể dục thể thao, NXB TDTT, Hà Nội.

[4] Viện Khoa học TDTT (2001), Điều tra thể chất người Việt Nam từ 6 - 20 tuổi, NXB TDTT Hà Nội.

 

 

 

Print
2743 Đánh giá bài viết này:
4.7

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top