CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành

1828 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ về việc tíếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1.Về việc thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ.

Vụ Kế hoạch, Tài chính - Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, đôn đốc các đơn vị là thành viên Tổ công tác:

- Hoàn thành việc thống kê, cập nhật toàn bộ các quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoại động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cập nhật đầy đủ, chính xác vào phần mềm thống kê, rà soát các quy định tại địa chỉ https://nq68.baocaochinhphu.gov.vn, bảo đảm đúng tiến độ dược giao.

-Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức tham vấn các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ (đợt 1 trước ngày 30 tháng 5 và đợt 2 trước ngày 30 tháng 9). Yêu cầu đặt ra cần phải lượng hóa được lợi ích, chi phí mang lại đối vối từng phương án do Bộ đề xuất.

-Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

2. Về việc triển khai hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyếl định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao:

- Các đơn vi có TTHC trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, hoàn thành trong quý IV năm 2021.

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ tri, phối hợp các đơn vị có TTHC trực thuộc Bộ: Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các đơn vị, hoàn thành trong quý IV năm 2021. Thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40% đối với kết quả thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ, để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, hoàn thành trong quý IV năm 2021.

3. Về công tác xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai, thực hiện, không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử và hoàn thành các chi tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2021.

- Hoàn thành việc xây dựng các chế độ báo cáo điện tử của Bộ theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

-Trung tâm Công nghệ thông tin chủ tri, phôi họp với các đơn vị có TTHC bục thuộc Bộ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tại các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng như các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Bộ để tích hợp với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo đảm hiển thị theo thời gian thực.

-Thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phi trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ để tích họp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghi định số 45/2020/NĐ-GP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Khuyến nghị các Giải pháp kỹ thuật đẩy mạnh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

- Triển khai Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử trên cùng một nền tảng đáp ứng các yêu cầu và quy định hiện hành (Thông tư 18/2019/TT-BTTTT và Thông tư 22/2019/TT-BTTTT)

- Triển khai theo mô hình cung cấp dịch vụ phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây SaaS (Software-as-a-Service) đáp ứng các yêu cầu và quy định hiện hành.

- Kết nối Cổng DVC và HTTT một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và DVC trực tuyến (Hệ thống EMC) do Bộ TT&TT xây dựng để theo dõi thực tế triển khai cung cấp DVC trực tuyến của các địa phương.

- Kết nối LGSP của tỉnh với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ TT&TT quản lý của để khai thác các CSDLQG, HTTT có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

T.Nhu

 

Print
1828 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top