CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng

232 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Mục đích nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Chiến lược và các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ứng phó với thách thức từ không gian mạng; Xác định rõ nội dung, trách nhiệm về bảo đảm an toàn an ninh mạng, ứng phó với thách thức từ không gian mạng; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trong quá trình thực hiện nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong phạm vi Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chiến lược đảm bảo hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình; Nâng cao vai trò tham mưu, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp; về tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ xây dựng, phát triển không gian mạng văn minh, lành mạnh là động lực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năng lực về bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng được nâng cao, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công cuộc chuyển đổi số, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Cụ thể từ nay đến 2025 sẽ xây dựng được hệ thống thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng có khả năng chỉ huy, kết nối, chia sẻ thông tin, tiếp nhận và xử lý sớm các thông tin gây hại đến không gian mạng quốc gia từ các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ VHTTDL.

Hình thành lực lượng, mạng lưới bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ VHTTDL; đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác bảo đam an toàn, an ninh mạng.

Phấn đấu 50% các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Kinh phí bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt tối thiểu 10% kinh phí chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Xây dựng được thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia đông đảo, tích cực của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ VHTTDL.

Củng cố, tăng cường lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Phấn đấu 90% các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Để triển khai thành công các mục tiêu nêu trên, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chiến lược và nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm bắt và triển khai thực hiện.

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này.

Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều phối xử lý các vấn đề mới quan trọng, liên ngành, chưa được quy định hoặc chồng chéo, phức tạp về an toàn an ninh mạng trong nội dung Kế hoạch này, cần sự phối hợp giữa các đơn vị đầu mối như Văn phòng Bộ, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, các đơn vị thuộc/trực thuộc và các cơ quan chức năng có liên quan.

Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung về an ninh mạng theo Kế hoạch này; Báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đối với các nội dung về an toàn, ninh mạng theo Chiến lược.

Giao các đơn vị đầu mối là Văn phòng Bộ, Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

Đẩy mạnh hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong phạm vi quản lý; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ Trung tâm CNTT và quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng “Make in Vietnam”, an ninh mạng tự chủ. Gắn kêt công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng với công tác triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

Chủ động rà soát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, công bố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân lực, kinh phí) và điều kiện cần thiết, để triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và lĩnh vực quản lý.

Kiểm tra đánh giá và báo cáo hàng năm hoặc đột xuất theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Giao các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ nội dung Kế hoạch này, tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin để tông hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Vân Thùy

 

Print
232 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top