TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đồng Tháp đẩy mạnh phát triển giao dục thể chất và thể thao trường học

1115 Lượt xem

Trong những năm qua, công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học của Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên toàn tỉnh thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học đạt 100%.

Nhìn chung, thực trạng về giáo dục thể chất và thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh phần lớn các chỉ tiêu có tỷ lệ đạt tương đối cao so với quy định tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên một số chỉ tiêu tỷ lệ còn thấp, chủ yếu về cơ sở vật chất phục vụ thể dục, thể thao ở các trường phổ thông. Vì vậy, Đồng Tháp đã xây dựng Đề án phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học, nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập thể dục thường xuyên cho trẻ em, học sinh, sinh viên; gắn giáo dục thể chất, thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao cho tỉnh nhà.

Thực trạng giáo dục thể chất và thể thao trường học

Hiện trên toàn tỉnh hiện có 694 trường học mầm non và phổ thông, trong đó: Mầm non (MN): 197 trường (bao gồm cả 11 trường tư thục), Tiểu học (TH): 310 trường, Trung học cơ sở (THCS): 141 trường (bao gồm cả 14 trường Tiểu học - trung học cơ sở), Trung học phổ thông (THPT): 43 trường; trường Đại học, Cao đẳng có 04 trường (01 trường Đại học; 03 trường Cao đẳng). Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học đạt 100%. Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất đạt 100%.

Tỷ lệ trường phổ thông duy trì thường xuyên việc tổ chức tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ đạt 100%; tổ chức dạy bơi cho học sinh ở các cơ sở giáo dục phổ thông đạt 50%.  Các trường mầm non chưa được giới thiệu các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam; cơ sở giáo dục phổ thông dạy, phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam đạt 9,96%; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa dạy, phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Tỷ lệ học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 90%; học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi đạt 97%. Tỷ lệ trường (lớp) mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em đạt 94%. Tỷ lệ trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có đủ giáo viên, giảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 100%.

Đối với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học cho đến nay các trường mầm non có sân chơi được trang bị đủ thiết bị 181 trường, đạt 91,88%, có sân chơi nhưng chưa đủ thiết bị 16 trường, đạt 8,12%; trường mầm non có phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em 71 trường, đạt 35,5%, có phòng giáo dục thể chất nhưng trang thiết bị chưa đủ 76 trường, đạt 38,6%, không có phòng giáo dục thể chất 50 trường, đạt 25,4%. Trường phổ thông có sân tập luyện thể dục thể thao: 305 trường tiểu học đạt 98,38%, 138 trường THCS đạt 97,87%, 43 trường trung học phổ thông đạt 100%; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học có sân tập, đạt 100%. Trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phòng học Giáo dục thể chất hoặc Nhà đa năng, Nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn quy định, trong đó: 24 trường tiểu học đạt 7,74% (24/310 trường); 01 trường THCS đạt 0,71% (01/141 trường); 05 trường THPT đạt 11,6% (05/43 trường); cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt 0% (0/07 trường), giáo dục đại học đạt 100% (01/01 trường). Các công trình thể thao được ngành Giáo dục và ngành Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

Về giáo dục thể chất, tiếp tục duy trì 100% trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học; 100% trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất.

Tiếp tục duy trì 100% trường phổ thông thường xuyên tổ chức cho học sinh tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ và dạy bơi cho học sinh; 50% trường mầm non, 70% trường phổ thông, 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Có 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, và được đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi quy định.

Đối với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, đặt mục tiêu đến năm 2020 có 100% trường mầm non có sân chơi và 80% trường có phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định. Ở cấp trường phổ thông đặt mục tiêu 100% có sân tập luyện thể dục, thể thao (TDTT); có 46 nhà tập đa năng (nhà đa năng hoặc phòng giáo dục rèn luyện thể chất đối với tiểu học) được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định. Trong đó, tiểu học 35 trường (11,29%); Trung học cơ sở: 02 trường (1,42%); Trung học phổ thống: (9 trường (20,93%).

100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có sân tập; có ít nhất 85% trường trung cấp, 90% trường cao đẳng, 100% trường đại học có nhà tập (nhà đa năng) được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định; 100% trường đại học đào tạo giáo viên thể dục, thể thao bảo đảm cơ sở vật chất (nhà tập, sân tập), trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định. Tiếp tục duy trì 100% công trình thể thao trên địa bàn được ngành Giáo dục và ngành VHTTDL phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả.

Có đủ giáo viên ở trường (lớp) mầm non theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em đạt 100%. Ở cấp trường phổ thông, duy trì đủ giáo viên thể dục, thể thao bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 100%; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao và bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định đạt 100%.

và định hướng đến năm 2025

Về giáo dục thể chất, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường; bảo đảm 100% trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo để bảo đảm 100% các trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo quy định.

Đối với hoạt động thể thao trường học, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao; tăng nhanh tỷ lệ trường phổ thông tổ chức dạy bơi, trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên cao hơn so với năm 2020. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Tiếp tục tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, trong đó có ít nhất 90% trường mầm non có phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định; 25% trường tiểu học, 15% trường THCS, 50% trường THPT có nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn quy định.  Tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do ngành VHTTDL và ngành giáo dục quản lý.

nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, tỉnh Đồng Tháp cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn và huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông trong và ngoài tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề về giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất.

Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh; triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất theo chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới từ năm học 2019 - 2020. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học bảo đảm hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự rèn luyện thân thể. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục Cao đẳng, Đại học nên có nội dung dạy bơi, phương pháp phòng chống cứu đuối trong chương trình giảng dạy giáo dục thể chất cho tất cả sinh viên.

Tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, nhằm tạo cho trẻ em sự hứng thú tham gia. Tổ chức nhiều hoạt động vận động, tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp trên cơ sở sự hứng thú, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên. Đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác giáo dục thể chất đối với từng cấp học và trình độ đào tạo, trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục, thể thao ở trong và ngoài nhà trường của học sinh, sinh viên.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên. Trong đó tăng cường hỗ trợ và có hình thức, phương pháp triển khai phù hợp đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh. Củng cố, phát triển hệ thống thi đấu thể thao các cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, trong đó tập trung vào cấp trường; các giải thi đấu thể thao, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh. Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. Triển khai phổ cập bơi trong các trường phổ thông; chú trọng các địa phương có nhiều sông, hồ, kênh, rạch... Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam trong các trường phổ thông, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp học và trình độ đào tạo.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và từng bước đầu tư xây dựng nhà tập đa năng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở những nơi có điều kiện. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Từng bước đầu tư xây mới, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao. Tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (công trình thể thao) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học tại các địa phương. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành thể dục, thể thao quản lý trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại địa phương.

Đối với việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp, cấp cơ sở: tổ chức hàng năm theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường học. Cấp huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức 02 năm/lần, thời điểm cụ thể do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong Kế hoạch thời gian năm học. Cấp tỉnh: tổ chức 02 năm/ lần vào năm trước Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Thông qua các giải thể thao học sinh và Hội khỏe Phù Đổng các cấp, tuyển chọn và huấn luyện lực lượng vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc đáp ứng yêu cầu về đối tượng, điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo năng lực chuyên môn để đạt thành tích theo chỉ tiêu đề ra. Huy động hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi và đội ngũ huấn luyện viên, cộng tác viên của ngành VHTTDL tham gia tuyển chọn và huấn luyện lực lượng vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

KC
  

Print
1115 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top