CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2023

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2023

20 Tháng Chín 2023

Xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, Sở VHTTDL đã chủ động, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCCH theo kế hoạch đề ra. 

Ngành VHTTDL Yên Bái triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp về CCHC 5 tháng cuối năm 2023

Ngành VHTTDL Yên Bái triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp về CCHC 5 tháng cuối năm 2023

17 Tháng Tám 2023

Trong 5 tháng cuối năm, ngành VHTTDL Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2023. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đó đặt ra góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Ngành VHTTDL Thái Bình nâng cao công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

Ngành VHTTDL Thái Bình nâng cao công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

28 Tháng Bảy 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thuộc Sở VHTTDL Thái Bình đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được thực hiện hiệu quả. Hoạt động thông tin tuyên truyền về CCHC tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng.

Ngành VHTTDL Hưng Yên: CCHC góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn

Ngành VHTTDL Hưng Yên: CCHC góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn

25 Tháng Bảy 2023

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở VHTTDL Hưng Yên đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới trong CCHC. Nhờ đó các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác CCHC được triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và qua đó đã góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn.

Ngành VHTTDL Lạng Sơn nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

Ngành VHTTDL Lạng Sơn nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

24 Tháng Bảy 2023

Nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Sở VHTTDL Lạng Sơn đã đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023.

Ngành VHTTDL Cà Mau tập trung nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)

Ngành VHTTDL Cà Mau tập trung nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)

21 Tháng Bảy 2023

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ công của cơ quan đã được Ngành VHTTDL tỉnh Cà Mau xác định là nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, từ đó đẩy mạnh công tác CCHC trong các hoạt động quản lý của ngành.

Một vài kết quả về CCHC trong 6 tháng đầu năm 2023 của Sở VHTTDL Sơn La

Một vài kết quả về CCHC trong 6 tháng đầu năm 2023 của Sở VHTTDL Sơn La

13 Tháng Bảy 2023

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023, Sở VHTTDL Sơn La đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cũng như nâng cao trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu đơn vị. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tập trung vào 6 tiêu chí lớn của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính gồm: tham gia của người dân, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, TTHC công, cung ứng dịch vụ công.

Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC trong kế hoạch đề ra

Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC trong kế hoạch đề ra

28 Tháng Sáu 2023

Công tác CCHC luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch CCHC của tỉnh.

Ngành VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

Ngành VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

27 Tháng Sáu 2023

Công tác CCHC 6 tháng năm 2023 đã được các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo đúng kế hoạch. Các TTHC được duy trì niêm yết công khai, minh bạch theo quy định; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan ngày càng được đẩy mạnh; HTQLCL ISO 9001:2015 được duy trì và cải tiến thường xuyên.

Ngành VHTTDL Gia Lai đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

Ngành VHTTDL Gia Lai đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

25 Tháng Sáu 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền CCHC và phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích được triển khai thực hiện tốt. Công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện đúng quy trình và quy định pháp luật hiện hành. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Sở VHTTDL Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Sở VHTTDL Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

25 Tháng Sáu 2023

Thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh trong công tác CCHC, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở đã ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, rà soát đánh giá TTHC, tự kiểm tra CCHC bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh. Các Kế hoạch có sự phân công cụ thể đến các phòng chuyên môn, đơn vị và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ năm 2023 theo tiến độ đề ra.

Sở VHTTDL Đồng Tháp đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

Sở VHTTDL Đồng Tháp đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

21 Tháng Sáu 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC luôn được Lãnh đạo Sở VHTTDL Đồng Tháp quan tâm, chỉ đạo sâu sát trên tất cả các hoạt động, nhiệm vụ. Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, qua đó các phòng chuyên môn có TTHC thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản quy định về TTHC; tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC đảm bảo đúng, trước hạn cho tổ chức, cá nhân.

Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

19 Tháng Sáu 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC được lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện; xây dựng kịp thời chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thường xuyên quán triệt và kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, đơn vị thuộc Sở. Chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC được đảm bảo, không có hồ sơ trễ hẹn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được duy trì 100%; quán triệt, phổ biến kịp thời định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác CCHC.

Kết quả cải cách hành chính của Sở VHTTDL Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả cải cách hành chính của Sở VHTTDL Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2023

14 Tháng Sáu 2023

Trong 6 tháng đầu năm, ngành VHTTDL Lâm Đồng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực CCHC. Trong đó, trọng tâm là công tác cải cách TTHC cũng như ứng dụng CNTT.

Sở VHTTDL Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2023

Sở VHTTDL Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2023

24 Tháng Tư 2023

Năm 2023, toàn ngành VHTTDL tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa hoạt động CCHC trong các lĩnh vực, chính vì vậy, nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra để triển khai. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC.

1345678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top