TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính đến tháng 8/2013 và những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong năm 2014

3704 Lượt xem

Cùng với các bộ, ngành khác, ngành VHTTDL cũng đã thể hiện rõ sự tích cực trong việc thực hiện công tác CCHC. Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định về Kế hoạch CCHC năm 2013 của Bộ. Trong nửa đầu năm, việc thực hiện công tác CCHC của Bộ đều bám sát nội dung, chương trình của Kế hoạch đã được ban hành. Tuy nhiên, chỉ số CCHC của Bộ hiện mới đạt mức độ 2.

Về Cải cách thể chế: Bộ VHTTDL đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 theo Quyết định số 155/QĐ-BVHTTDL ngày 17/01/2012. Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 văn bản; ban hành theo thẩm quyền 06 văn bản (gồm 05 Thông tư và 01 Thông tư liên tịch); xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Nghị định và 03 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư.

Về Cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL, Bộ có trách nhiệm đơn giản hóa 127 thủ tục hành chính. Đến nay, ngoài 14 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đang trình cơ quan có thẩm quyền, Bộ VHTTDL đã hoàn thành phương án đơn giản hóa 113/127 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ thực thi gần 88,9%.

Riêng đối với việc thực thi Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi làm việc với các Bộ có liên quan, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 993/BVHTTDL-VP ngày 05/4/2012 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định không sửa Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT vì nội dung các thủ tục hành chính tại Thông tư này về Quảng cáo đang chờ Luật Quảng cáo được Quốc hội thông qua; và bãi bỏ hiệu lực của Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT- BVHTTDL-BTC vì các nội dung thủ tục hành chính đã được thể hiện đầy đủ tại Thông tư số 44/2011/TT-BTC hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành.

Về kiểm soát thủ tục hành chính được Bộ VHTTDL thực hiện đứng theo quy định. Trước khi ban hành mới các thủ tục hành chính, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính đều phải được Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ cho ý kiến đối với thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng; hoặc qua Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Thông tư liên tịch với Bộ, ngành khác.

Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ngoài việc rà soát thường xuyên các thủ tục hành chính, còn tập trung rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 249/QD-BVHTTDL ngày 20/01/2012 về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2012 và Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính nhà nước, Bộ VHTTDL đang tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ. Đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số đơn vị : Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang, Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm… Phê duyệt phương án và Chuyển công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam thành công ty Cổ phần Fafilm Việt Nam.

Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ VHTTDL đã triển khai tổ chức các Hội thảo chuyên đề về công tác tuyển sinh các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật - thực trạng và giải pháp; chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành văn hóa nghệ thuật. Tổ chức nghiệm thu 6 giáo trình năm 2011 của cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ.

Tiếp tục xây dựng các Đề án: Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch 2011-2020; đào tạo huấn luyện viên và trọng tài thể thao giai đoạn 2011-2020; đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020 trong Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, giai đoạn 2011- 2020...

Về Cải cách tài chính công, Bộ tập trung theo dõi, tổng hợp và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quản lý, phân bổ kế hoạch, thực hiện vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch năm 2012. Ban hành Quyết định giao tự chủ tài chính giai đoạn 2012 - 2014 cho 09 đơn vị thuộc Bộ. Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình tự chủ tài chính một phần sang mô hình tự chủ tài chính tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2012.

Về ứng dụng công nghệ thông tin: Trang thông tin điện tử của Bộ và các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ đều vận hành tương đối tốt, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ cũng như phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của cá nhân, tổ chức. Tại các đơn vị quản lý của Bộ, đa số cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính cá nhân, trung bình mỗi cán bộ có một máy tính cá nhân kết nối Intemet. Bộ tổ chức họp giao ban thường kỳ với các ngành, địa phương theo hình thức trực tuyến. Hình thức này đã tạo được thông tin 2 chiều kịp thời giữa trung ương và địa phương, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả, năng lực chỉ đạo điều hành.

Bộ VHTTDL cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới cho công tác CCHC gồm: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách ngành văn hoá, thể thao và du lịch, các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đảm bảo đúng kế hoạch. Theo dõi, thống kê các thủ tục hành chính mới phát sinh. Cập nhật các thủ tục hành chính, các văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào website của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính đã được công bố trong bộ thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL và rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách để hoàn thành các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tập trung rà soát quy định, thủ tục hành chính theo Quyết định số 249/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 263/QĐ-TTg tiến tới xây dựng và hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Chính phủ. Thực hỉện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2012 theo đúng tiến độ. Đôn đốc các Tổng cục, Cục khẩn trương xây dựng và áp dụng ISO 9001:2008 đảm bảo trước ngày 31/12/2012 phải được cấp Giấy chứng nhận.

Lãnh đạo Bộ khi cho rằng, đây là một “kênh” quan trọng nhằm tạo sự hiểu biết, đồng thuận và thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác CCHC. Để triển khai quyết liệt , hiệu quả hơn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí thuộc Bộ cần chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC; nâng cao năng lực, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều cần xác định rõ đó là khâu đột phá để triển khai thực hiện. Thứ trưởng cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đặc biệt đối với 8 đơn vị tham mưu quản lý làm đầu mối chỉ đạo và phối hợp thực hiện. Đồng thời chỉ đạo, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch, định lượng công việc, mốc thời gian và từng mục tiêu cụ thể để triển khai đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện nhiệm vụ CCHC cũng sẽ đưa vào tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

Các cơ quan báo chí của Bộ cần có kế hoạch cụ thể về thông tin tuyên truyền CCHC; xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về CCHC của Bộ; tăng cường các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về CCHC; đồng thời, mở các diễn đàn để người dân và tổ chức phản ánh về tình hình thực hiện CCHC của các địa phương, đơn vị...

Hoạt động cải cách hành chính của Bộ VHTTDL được triển khai theo các nội dung trong kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính theo hướng chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Trong năm 2014, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, thực hiện nhiệm vụ CCHC trên cả 6 lĩnh vực: Thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau: (1) Tổ chức thực hiện tốt 2 Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; (2) Thực hiện có hiệu quả hơn phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ; (3) Mở rộng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện; (4) Xác định và công bố chỉ số CCHC năm 2013; (5) Xác định chỉ số hài lòng hành chính; (6) Cán bộ, địa phương: 40% cơ quan hành chính hoàn thành xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
 

A.T
 

Print
3704 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top