TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Yên Bái ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

1607 Lượt xem

Với mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 -2020 cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn với kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, Sở VHTTDL Yên Bái đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Mục tiêu đề ra

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2020, Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản QPPL đảm bảo đúng quy trình, quy định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tiếp tục rà soát bộ phận thủ tục hành chính (TTHC) của Sở, kịp thời trình UBND tỉnh công bố các TTHC mới; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Công khai đầy đủ, đúng quy định bộ TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của Sở, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức về TTHC.

Cùng với đó sẽ tập trung tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và trong việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan. Cử công chức, viên chức tham gia các lớp đạo tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn do các Bộ, ngành và tỉnh tổ chức.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý của Sở, duy trì 95% các văn bản, tài liệu cính thức trao đổi giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, giữa các sở, ban, ngành; UBND, phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện được thực hiện liên thông qua hệ điều hành tác nghiêp, sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản, hạn chế phát hành bản giấy. Xây dựng chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Sở theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001: 2015 vào công việc chuyên môn cũng như một số quy trình nội bộ của Sở.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Sở VHTTDL Yên Bái đã đưa 7 nhóm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của Sở trong năm 2020. Cụ thể tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trong năm 2020 như: kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát TTHC; kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Sở VHTTDL năm 2020, các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính...

Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL của Trung ương để tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL đúng quy định; tiếp tục hoàn thiện các Đề án, quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung vào việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trên tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch và cải cách hành chính.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC; kế hoạch rà soát TTHC và các văn bản liên quan đến kiểm soát TTHC năm 2020. Thường xuyên rà soát Bộ TTHC, trình UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở VHTTDL; công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời các TTHC đang có hiệu lực thi hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định. Tiến hành rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với các văn bản hiện hành. Phối hợp giải quyết kịp thời, đúng quy trình, đúng thời gian quy định các TTHC của tổ chức, cá nhân, tránh tình trạng hồ sơ bị quá hạn. Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được các tổ chức, cá nhân đánh giá ở mức độ "Hài lòng" và "Rất hài lòng".

Cũng trong năm 2020, Sở tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, trong đó tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở cho phù hợp với văn bản của Trung ương, của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiến hành bổ sung và phân bổ biên chế cho các đơn vị thuộc Sở trên cơ sở chỉ tiêu được tỉnh giao trong năm 2020. Hoàn thiện quy trình bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đảm bảo chất lượng, đủ số lượng theo quy định.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện bố trí công việc theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, với số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.Thực hiện đúng các quy trình về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Phát huy quy chế dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan.

Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2015 của Chính phủ  quy định chế độ  tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Sở tập trung hiện đại hóa nền hành chính, tiếp tục tăng cường sử dụng hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp, chữ ký số, thư điện tử công vụ trong xử lý công việc; thực hiện trao đổi các văn bản, tài liệu liên thông với các phòng, đơn vị, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện qua hệ điều hành. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản và điều hành công việc. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong việc giải quyết TTHC. Làm tốt công tác tuyên truyền cũng như đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

Xây dựng các quy trình nội bộ theo yêu cầu thực tế của Sở phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. Tiếp tục đầu tư, trang bị phương tiện làm việc cho công chức, viên chức, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc.

KC

Print
1607 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top