CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Tuyên Quang xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021

1913 Lượt xem

Nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, trong đó chú trọng cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Sở VHTTDL Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021.

Mục tiêu đề ra

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là giải pháp quan trọng, làm cơ sở để thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, năm 2021 công tác CCHC của Sở sẽ tập trung để đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng của ngành được tham mưu theo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì 100% TTHC, hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công; 100% TTHC được công khai đồng thời cả 2 hình thức (Niêm yết và điện tử); thực hiện công khai kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC. Phấn đấu 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (Trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.

Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến của Sở đạt từ 25% trở lên; tối thiểu 65% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 40% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ TTHC được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 20% trở lên.

Song song với đó đưa mức độ hài lòng của người dân và tổ chức về giải quyết TTHC đạt 85% trở lên. Sắp xếp, củng cố, kiện toàn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2021

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Sở VHTTDL Tuyên Quang đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm với nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, đối với nhiệm vụ cải cách thể chế, các phòng chuyên môn nghiệp vụ cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch. Triển khai xây dựng và thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa đựng nội dung quy phạm pháp luật; kịp thời đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ những văn bản có nội dung trái pháp luật, không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành.

Trong nhiệm vụ CCHC, năm 2021 Sở sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác này; đảm bảo các TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia và các nội dung liên quan tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Triển khai đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Quyết định 661/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Không ngừng nâng cao chất lượng rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC, chỉ duy trì TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân trong trường hợp chậm trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện CCHC đó là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức bằng việc triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các nội dung của công tác quản lý công chức, viên chức. Triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 theo Đề án, kế hoạch .

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của công chức. Thực hiện đúng quy định về quản lý công chức, viên chức theo thẩm quyền được giao theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quy định phân cấp quản lý viên chức. Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng, nâng ngạch, đánh giá công chức, viên chức theo hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương; đổi mới công tác thống kê, báo cáo và quản lý hồ sơ công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.

Bên  cạnh đó, năm 2021 cũng sẽ là năm ngành VHTTDL tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hành chính, trong đó đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và giữa cơ quan với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc; cổng dịch công trực tuyến và phần mềm một cửa điện tử; hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số CCHC; phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức, viên chức, đảm bảo 100% công chức, viên chức trong ngành thường xuyên sử dụng thư điện tử; phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác chuyên môn. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh. Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tổ chức và hoạt động của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo hướng tập trung và hiện đại.

KC

Print
1913 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top