TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Tuyên Quang: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2019

1419 Lượt xem

Trong những năm qua, Ban Giám đốc Sở VHTTDL Tuyên Quang luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện, cũng như kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Hằng tuần, tại cuộc họp giao ban sáng thứ Hai, công tác cải cách hành chính luôn được báo cáo cụ thể và BGĐ Sở đã kịp thời chỉ đạo thưc hiện và xử lý các khó khăn, tồn tại.

Chính vì vậy, công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được quan tâm thực hiện và đem lại hiệu quả tốt, đã giúp cho việc đơn giản các thủ tục hành chính và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính được lãnh đạo Sở quan tâm như: Chỉ đạo thực hiện việc trang bị hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, máy tính cá nhân, máy chủ, hệ thống tường lửa, đảm bảo hoạt động chuyên môn cho cán bộ công chức; Chỉ đạo nâng cấp cập nhật thông tin thường xuyên cho trang thông tin điện tử của ngành; Thường xuyên giám sát việc thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử E-gov; Chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng thi chứng chỉ tin học trình độ A, đến nay 100% cán bộ công chức thuộc khối văn phòng Sở đã đủ chuẩn về công nghệ thông tin theo quy định.

Sở VHTTDL Tuyên Quang đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính của ngành, tiến hành cập nhật lại danh mục các thủ tục hành chính hiện hành, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành theo quy định hiện hành. Thực hiện niêm yết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tại bảng Hướng dẫn thủ tục một cửa và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở thường xuyên giám sát việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định, công khai và dễ tiếp cận. Hiện Sở cũng đang áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Sở VHTTDL đã phối hợp triển khai các nhiệm vụ và kiện toàn nhân sự tham gia bộ máy hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh. Đồng thời, đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thưc hiện hoàn toàn tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Thực hiện tốt việc phối hợp với các Sở, ngành và Trung tâm hành chính công tỉnh, ứng dụng hiệu quả các tiện ích về công nghệ thông tin-truyền thông để thực hiện tốt cơ chế một cửa - cơ chế một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, để kiện toàn cơ cấu tổ chúc, Sở VHTTDL Tuyên Quang đã thực hiện việc xác định số lượng công chức của Sở được bố trí theo đúng vị trí việc làm và ngạch công chức, hoàn chỉnh bảng mô tả công việc và khung năng lực của công chức theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV. Xác định cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp của Sở. Thực hiện việc tuyển dụng viên chức đúng quy định của Luật Viên chức, các Thông tư của Bộ Nội vụ, hướng dẫn của Sở Nội vụ. Sở VHTTDL đã thực hiện tốt các quy định về biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế được giao, bố trí và sử dụng, phù hợp với vị trí việc làm, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hầu hết các phòng, ban, đơn vị đã chấp hành tốt về thời gian, giờ giấc làm việc; Quy chế, nội quy cơ quan; Văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân và các tổ chức; Việc đeo thẻ ngành, thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc; Việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền các quy định và nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, công khai số điện thoại của Tổ kiểm tra trên trang Thông tin điện tử của Sở. Tiếp thu và giải quyết kiến nghị của người dân khi đến liên hệ công việc về thái độ cũng như chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2019, Sở VHTTDL Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trong đó tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại.

Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội  trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng công tác phối hợp thực hiện, chia sẻ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông của ngành trong việc tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Kế hoạch tuyên truyền sẽ tập trung vào các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trên hệ thống Trang thông tin điện tử của Sở. Tiếp tục phát huy tốt vai trò chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở về công tác cải cách hành chính. Đảm bảo việc cải cách hành chính đạt được những kết quả cụ thể và thuyết phục. Gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng của từng phòng, ban, đơn vị. Phát huy các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các phòng quản lý về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính đã được công bố; cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết. Định kỳ hàng quý có đánh giá rút kinh nghiệm công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan.

KC

Print
1419 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top