TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Trà Vinh thực hiện mô hình "4 tại chỗ" trong công tác cải cách hành chính

682 Lượt xem

Luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; từ đó tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt; trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức nêu cao vai trò “tận tụy phục vụ Nhân dân”, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của người dân, nhanh, gọn, nhẹ và mang lại hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả từ mô hình 4 tại chỗ

Để triển khai công tác cải cách hành chính đạt được hiệu quả cao, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai rà soát thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính theo đúng quy định, đảm bảo tính thống nhất và đạt hiệu quả. Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND, ngày 03/4/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở; Quyết định số 810/QĐ-UBND, ngày 10/5/2019 về việc công bố mới 05 TTHC thuộc lĩnh vực Triển lãm; Quyết định số 978/QĐ-UBND, ngày 24/5/2019 về việc công bố mới 01 TTHC và bãi bỏ 01 TTHC thuộc lĩnh vực thể dục thể thao; Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Kết quả công bố mới 75 thủ tục hành chính và bãi bỏ 63 thủ tục hành chính, nâng tổng số hiện nay là 124 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Một trong những mô hình được triển khai hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là mô hình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Ứng dụng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện mô hình “4 tại chỗ” được thực hiện kết hợp với việc áp dụng quy trình Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN.ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Kết quả năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa vào áp dụng hệ thống quản lý trong giải quyết TTHC gồm 122/124 TTHC (đạt 98,3%); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 411 hồ sơ cấp phép các loại (trong đó có 66 hồ sơ trực tuyến), trong đó giải quyết trước hạn 389 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 22 hồ sơ; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 43 hồ sơ theo phương thức “4 tại chỗ”.

Bên cạnh đó, Sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc thực hiện, trao đổi văn bản trên môi trường mạng, giảm bớt giấy tờ hành chính; thực hiện đồng bộ việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản hiệu quả, kịp thời, tiết kiệm thời gian. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức theo đúng Danh mục thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành và theo các quy định, hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo giải quyết nhanh thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh. Việc triển khai thực hiện mô hình “4 tại chỗ” đã rút ngắn được thời gian giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ của người dân. Với thủ tục giải quyết hồ sơ cấp phép đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke từ 10 ngày trước đây, nay giảm còn 04 ngày; dịch vụ quảng cáo từ 05 ngày, giảm còn 03 ngày; đối với trường hợp hồ sơ nộp thông qua đường trực tuyến, theo mức độ 4 thì tổ chức, cá nhân được hoàn trả kết quả theo địa chỉ đăng ký; riêng mô hình “4 tại chỗ”, người dân được cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, hoàn trả kết quả trong một buổi làm việc. Từ đó tiết kiệm được thời gian cho người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu chung trong hoạt động quản lý nhà nước về thực hiện cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh và đạt mục tiêu hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Hơn thế nữa, để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã đưa vào triển khai khai thác tính năng của ứng dụng công nghệ Zalo để phục vụ công tác cải cách hành chính. Theo đó, thông qua ứng dụng này, người dân và doanh nghiệp đã có thể tra cứu thông tin hồ sơ, đánh giá sự hài lòng với sự phục vụ hành chính, liên lạc của cơ quan chức năng qua “Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh” trên Zalo. Người dân và doanh nghiệp còn có thể theo dõi “Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh” trên Zalo để đánh giá sự thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện  tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng được đẩy mạnh. Sở  đã duy trì, mở rộng và cải tiến hiệu quả trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã đề ra nhiều giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của công tác cải cách hành chính, cải thiện kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Sở; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của Sở. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức của Sở, đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đem lại những kết quả thiết thực nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới phục vụ cho yêu cầu quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật các quy định về thủ tục hành chính, kịp thời bãi bỏ, công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai đầy đủ, đúng quy định; đề xuất các giải pháp rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện TTHC, tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép và các thủ tục liên quan theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; đồng thời khi tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đẩy mạnh việc thực hiện, trao đổi văn bản trên môi trường mạng, giảm bớt giấy tờ hành chính, chỉ đạo thực hiện đồng bộ việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản hiệu quả, kịp thời, tiết kiệm thời gian. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức theo đúng Danh mục thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành và theo các quy định, hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo giải quyết nhanh thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì, mở rộng và cải tiến hiệu quả trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

KC

Print
682 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top