TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh cải CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

429 Lượt xem

Nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở VHTTDL đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Mục tiêu đền năm 2025

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Sở VHTTDL Tuyên Quang đã đặt chỉ tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% văn bản QPPL được tham mưu ban hành kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Hoàn thành số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tối thiểu 80% TTHC có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%.

90% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, công khai và cập nhật kịp thời. 80% người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó mà cơ quan giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. Tiếp tục sắp xếp, sáp nhập, giải thể số lượng đơn vị sự nghiệp công lập của Sở đảm bảo theo kế hoạch được giao. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan tối thiểu đạt từ 90%.

100% đội ngũ công chức tham mưu, nghiên cứu tổng hợp của Sở có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó trên 30% có trình độ trên đại học; 93,5% viên chức đạt chuẩn về trình độ, trong đó trên 30% đạt trên chuẩn. 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ và tiêu chuẩn ngạch công chức của chức danh, vị trí được quy hoạch; 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định; 100% công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được bồi dưỡng năng lực và kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm.

100% công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức; đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm theo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung cải cách về thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số.

Theo đó, lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch, đảm bảo tính kịp thời, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch. Triển khai xây dựng và thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC; loại bỏ các TTHC rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lắp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có; rà soát, thống kê và đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thực hiện công bố gộp 5 trong 1 các nội dung thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch UBND tỉnh (gồm: Công bố trên cơ sở quyết định công bố của bộ, ngành ở Trung ương; thực hiện tại Bộ phận Một cửa; thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia) nhằm rút ngắn thời gian công bố TTHC; tạo điều điện cho các cơ quan, đơn vị trong việc công khai TTHC. Khắc phục tình trạng giải quyết TTHC quá hạn; thực hiện nghiêm túc việc gửi “Thư xin lỗi” người dân, tổ chức đối với hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn; công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nội bộ từng cơ quan, đơn vị và giữa các cấp, các ngành trong giải quyết TTHC.

Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan trên môi trường số. Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị giai đoạn 2021-2025. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác CCHC; kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức, viên chức kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế xử lý đối với những công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín trong nhân dân. Thực hiện cơ chế chính sách tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, trong giai đoan tới để đẩy mạnh việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, Sở sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các phòng, đơn vị hướng tới hình thành hạ tầng số cho Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang. Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, cập nhật, chuẩn hóa và công khai đầy đủ thông tin về các TTHC (mã TTHC, tên TTHC, quy trình thực hiện...) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh. Ứng dụng và phát triển các hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử, Chính quyền số gắn với xây dựng Đô thị thông minh tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đã được phê duyệt, cập nhật. Sử dụng hiệu quả Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đảm bảo kết nối liên thông thông suốt để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động, dịch vụ, tiện ích trong Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Triển khai các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đầu tư, phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh đã đề ra; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ số kết hợp công nghệ 3D, 4D để giới thiệu các điểm đến, các tour, tuyến du lịch, sản phẩm, dịch vụ du lịch và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch.

KC

Print
429 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top