TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL tỉnh Nam Định sau 4 năm thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

1679 Lượt xem

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm, lãnh đạo Sở VHTTDL Nam Định đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở. Sau 4 năm thực hiện theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016- 2020, công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL Nam Định đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Các đơn vị trong Ngành đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được thực hiện hiệu quả. Sở đã ban hành và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Trong công tác đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã triển khai thực hiện các báo cáo theo quy định đảm báo đúng tiến độ; phân bổ lại kinh phí cho các đơn vị sáp nhập và giải thể theo quy định của nhà nước.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp có nhiều kết quả tích cực. Việc áp dụng các quy trình tiếp nhận và trả kết quả qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch được đẩy mạnh; nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính của tỉnh; rà soát và ban hành quy chế làm việc của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi; kiện toàn, nâng cao tổ chức hoạt động bộ máy của Sở; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành;

Hoạt động thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ CCHC. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tiếp tục được Sở VHTTDL chỉ đạo, quán triệt sâu sát đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; Kế hoạch cải cách hành chính được quan tâm thực hiện thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban của Sở đã cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ và của tỉnh phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong Sở như: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c ngày 08/11/2011 về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa  phương … Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nắm vững mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực;

Tính đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đang thực hiện 129 thủ tục trong đó có 116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, 13 TTHC cấp tỉnh do UBND tỉnh công bố được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. Văn phòng Sở với vai trò là đầu mối đã phối hợp với các phòng chức năng của Sở thường xuyên kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính. Bộ phận chuyên môn trực tiếp làm công tác cải cách hành chính đã rà soát thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính như: mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện thực hiện ... công bố, cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố ban hành đúng thời gian, quy định.

Một trong những giải pháp thực hiện tốt CCHC là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hiệu quả của công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã và sẽ mang lại lợi ích thiết thực trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần tích cực vào quá trình CCHC, nhằm tiết kiệm chi phí, công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cũng được đẩy mạnh. Tiếp tục cải tiến, duy trì, áp dụng các quy trình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan trên cơ sở Quyết định số 428/QĐ-SVHTTDL ngày 24/12/2018 về việc ban hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 445/QĐ-SVHTTDL ngay 28/12/2018 về việc ban hành công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Sở đã xây dựng, ban hành được 46 quy trình trong đó có 6 quy trình hệ thống, 40 quy trình tác nghiệp, bao phủ được 129 TTHC, đạt 100%.

Sở tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai tất cả các thủ tục hành chính tại cơ quan và trên Website của sở. Thường xuyên cập nhật tin tức trên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các hoạt động của ngành đều được thực hiện nghiêm theo nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Bổ sung một số trang thiết bị, điều kiện làm việc, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc. Triển khai tốt phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông đã được tích hợp trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh làm nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở một số lĩnh vực chuyên ngành.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-SVHTTDL ngày 03/12/2018 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 408/QĐ-SVHTTDL ngày 03/12/2018 về việc phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chỉ đạo công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở thực hiện nghiêm túc và giải quyết kịp thời các TTHC có liên quan đến hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình như: mẫu đơn, tờ khai, cấp phép hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh... đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất không để một trường hợp đến làm thủ tục hành chính phải chờ đợi lâu. 100% các thông báo, giấy phép được cấp trước và đúng hạn, không có phát sinh hồ sơ quá hạn. Tinh thần, thái độ của cán bộ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa luôn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự, lễ phép, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu. Các thủ tục, hồ sơ được công khai đầy đủ, tạo dễ dàng trong giải quyết công việc, hạn chế việc phải trao đổi nhiều lần đối với một tổ chức, công dân có thủ tục hành chính đến liên hệ giao dịch.

Chỉ tính riêng trong Quí III/2019, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 131 hồ sơ trong đó: có 72 hồ sơ đăng ký thông báo quảng cáo; 01 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; 11 hồ sơ cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; 05 thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; tiếp nhận, xét duyệt và cấp mới, cấp đổi, cấp lại 11 thẻ hướng dẫn viên du lịch (03 nội địa, 08 quốc tế); 25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế; thẩm định và cấp phép mới 02 cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch; 03 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; 01Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Để từng bước nâng cao hiệu quả, phát huy tối đa những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện có hiệu quả các Thông tư, Nghị định của chính phủ, Bộ tài chính đã ban hành; hướng dẫn các đơn vị xây dựng các đề án về cơ chế sử dụng tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và hoạt động sự nghiệp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến là giải pháp quan trọng để tạo thói quen cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch thủ tục hành chính tại cơ quan. Để loại hình dịch vụ này thực sự phát huy hiệu quả, Sở VHTTDL tiếp tục chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước, đơn vị thực hiện rà soát danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt lựa chọn những thủ tục có tần suất sử dụng nhiều, dễ triển khai để chuẩn hóa quy trình đưa vào cung cấp trong hệ thống. Tiếp tục tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức, tin tưởng và hiểu về lợi ích của dịch vụ công mang lại, mạnh dạn sử dụng dịch vụ công do cơ quan, đơn vị cung cấp để tạo thói quen, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và đảm bảo thuận tiện. Phấn đấu đến cuối năm 2020, tất cả các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, theo tinh thần thực hiện các nội dung chỉ đạo.

Quản lý tốt kinh phí tự chủ của Sở được giao, theo dõi đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong Đề án số 636/ĐA-SVHTTDL ngày 29/8/2019 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho công chức, viên chức Sở VHTTDL tỉnh Nam Định; quản lý, thực hiện chế độ tài chính theo đúng quy định; Phân bổ và kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bảo đảm thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính, thực hiện tốt chế độ công khai tài chính. Thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản theo quy định của nhà nước.

KC

Print
1679 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top