TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

892 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở đã từng bước đi vào ổn định và đạt được những kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền về CCHC luôn được tăng cường, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn ngành về vai trò, tầm quan trọng của CCHC trong lĩnh vực VHTTDL đối với sự phát triển của xã hội thời kỳ công nghệ số.

Công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC

Để công tác CCHC của ngành VHTTDL đi vào thực chất, bên cạnh việc chủ động giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Sở VHTTDL thường xuyên tổ chức các buổi giao ban giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Tiến hành kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện công tác CCHC của từng đơn vị, trong đó luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ về CCHC như: ban hành các văn bản về công tác CCHC theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; kiểm soát TTHC năm 2021; rà soát, đánh giá TTHC năm 2021; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn năm 2021…

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phấn đấu thực hiện có hiệu quả, bởi vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm thực hiện toàn diện trên tất cả các nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch công tác hàng năm. Nhờ đó, công tác CCHC của ngành đã từng bước đi vào nề nếp, công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của cấp trên về CCHC được triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra CCHC tại các phòng chuyên môn và các  đơn vị trực thuộc được triển khai thường xuyên qua đó kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hoạt động kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực VHTTDL được rà soát theo quy định.

Những kết quả đạt được

Theo báo cáo của ngành VHTTDL Sơn La, trong thời gian qua, việc thực hiện cải cách TTHC được tiếp tục rà soát, tham mưu công bố, sửa đổi bổ sung. Song song với đó, các TTHC được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác tra cứu, cập nhật, bổ sung TTHC, công khai đầy đủ. 100% TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở trên trang thông tin điện tử của Sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Cụ thể, Sở đã tiến hành rà soát, cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ VHTTDL trình UBND tỉnh ban hành, trong đó 126 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh; 20 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; 07 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 29/29 hồ sơ TTHC trước hạn và đúng hạn. Sở đã thông báo và đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 30 TTHC, mức độ 4 là 02 TTHC.

Cùng với việc rà soát đánh giá đơn giản hóa TTHC, giảm bớt thủ tục giấy tờ, quy trình, thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên lĩnh vực VHTTDL, Sở còn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trong cải cách tổ chức bộ máy, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, cán bộ của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng các chỉ tiêu và yêu cầu. Cùng với kế hoạch điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, ngành đã triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó Sở đã triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước, tham mưu cho tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành. Công khai minh bạch đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; nhất là đã thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021.

Ngành cũng đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, thực hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng và thực hiện giải quyết công việc qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị. Hệ thống mail công vụ đã được triển khai cho 100% cán bộ, công chức, số hóa toàn bộ văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo trong nội bộ ngành.

Những giải pháp trong 6 tháng cuối năm

Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác CCHC, thời gian tới, ngành VHTTDL tỉnh sẽ thường xuyên tuyên truyền, quán triệt phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC năm 2021.Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm; Thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết về CCHC cho đội ngũ công chức chuyên trách; Nâng cao chất lượng công tác bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bộ phận một cửa của cơ quan tại Trung tâm Hành chính công; Kịp thời cập nhật, trình ban hành bổ sung danh mục TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc; Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo hướng toàn diện, công khai, minh bạch; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ cán bộ toàn ngành gắn với thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, thăng hạng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trong việc điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và mail công vụ trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La, bưu điện tỉnh trong tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở.

Đặc biệt, từ ngày 1/6/2021 Sở thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Theo đó, một loạt các nhiệm vụ sẽ được triển khai thực hiện đó là: nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT; Kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu cổng  dịch vụ công quốc gia với hệ thống thông tin một cửa điện tử. Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Lưu trữ điện tử đối với TTHC; Phối hợp rà soát, đề xuất đưa vào triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các TTHC mà thông tin, dữ liệu phục vụ xem xét, thẩm định hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo thời gian thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới; Đảm bảo nguồn lực, điều kiện cần thiết để thực hiện; Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả năng suất lao động của Bộ phận một cửa; Tăng cường năng lực chuyên môn để giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả TTHC tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa đáp ứng yêu thực hiện nhiệm vụ của Đề án…

VD

Print
892 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top