TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

1623 Lượt xem

Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở, công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, 100% Thủ tục hành chính đều được thực hiện theo cơ chế một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng và đều đạt  kết quả giải quyết trước hạn. Kết quả khảo sát ý kiến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2019 có 315/317 ý kiến hài lòng chiếm tỷ lệ 99,36%, có 02/317 ý kiến không hài lòng chiếm tỷ lệ 0,63%.

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2019

Ngày từ đầu năm 2019, nâng cao công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo tăng cường thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó tập trung tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện rà soát, cập nhật, trình  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ và công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bãi bỏ 53 thủ tục hành , công bố 60 thủ tục hành chính), trong đó gồm: 24 thủ tục hành chính mới, 36 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung; đối với cấp huyện: trình ban hành 03 Quyết định áp dụng trên địa bàn cấp huyện với 06 thủ tục hành chính mới. Đối với cấp xã, trình ban hành 02 Quyết định áp dụng trên địa bàn cấp xã với 03 thủ tục hành chính mới. Ngoài ra, Sở đã ban hành Thông báo rút ngắn thời gian thực hiện đối với 02 thủ tục hành chính và thông báo cung cấp dịch dịch công mức độ 3, mức độ 4 đối với 70/118 TTHC của Sở.

Tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phụ vụ hành chính công tỉnh; đồng thời, đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử, Một cửa điện tử của Sở. Việc kịp thời niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Trong năm chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Triển khai có hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ tốt cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Hiện tại số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết công khai trên trang điện tử và bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 118/118 thủ tục (lĩnh vực văn hóa: 48 thủ tục; lĩnh vực du lịch 26 thủ tục; lĩnh vực thể dục thể thao: 32 thủ tục; lĩnh vực gia đình:12 thủ tục).  Trong năm 2019, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đã tiếp nhận 715 hồ sơ thủ tục hành chính của lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở, kết quả Sở đã giải quyết trước hạn 715 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%).  Thực hiện tiếp nhận hoặc trả kết quả đúng theo quy định, hướng dẫn nhiệt tình, rõ ràng, dễ hiểu khi cá nhân, tổ chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

Công khai, niêm yết số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Kết quả khảo sát ý kiến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2019 có 315/317 ý kiến hài lòng chiếm tỷ lệ 99,36%, có 02/317 ý kiến không hài lòng chiếm tỷ lệ 0,63%. Bên cạnh đó, Sở đã đồng thời thực hiện phiếu khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với đối với sự phục vụ của cơ quan. Qua khảo sát mức độ hài lòng đạt 100%.

Một trong những bước tiến trong công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Sóc Trăng trong năm 2019 đó là việc đẩy mạnh hiện đại hóa cải cách hành chính, bằng việc nâng cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại các đơn vị thuộc Sở. Nhờ triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin nên việc giấy tờ xử lý công việc được giảm thiểu. Sở đã tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, theo đó 100% cán bộ, công chức viên chức đều xử lý công việc trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, qua hộp thư điện tử và ứng dụng chữ ký số nhằm giảm thiểu giấy tờ, xử lý thông tin kịp thời, thời gian giải quyết được rút ngắn. Thủ tục hành chính của Sở được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu ở mức độ 2; 55 thủ tục hành chính mức độ 3 và 15 thủ tục hành chính mức độ 4, qua đó tạo sự thuận lợi, dễ tiếp cận để các tổ chức, cá nhân giảm bớt thời gian và chi phí khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra. Qua kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc thực hiện tốt kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nghiêm túc đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định. Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, khoa học các danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ công chức, viên chức chấp hành tốt văn hóa công sở, nề nếp, thời gian làm việc. Đồng thời qua đó cũng đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số nội dung chưa được thực hiện tốt tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc như: Cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường tại một số đơn vị chưa thực sự sạch đẹp do đang sửa chữa nâng cấp; một số công chức, viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp chưa đeo thẻ công chức, viên chức đúng quy định; công tác lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức viên chức chưa đầy đủ.

Mục tiêu trong năm 2020

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch cùng với những mục tiêu cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong năm 2020. Ngay từ đầu năm Sở đã ban hành kế hoạch số 66/KH-SVHTTDL ngày 16/1/2020 về thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong công tác quản lý, điều hành ngăn chặn có hiệu quả, phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian trong giải quyết công việc. Cùng với đó cải cách thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cỉa thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Đối với cải cách thể chế và cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở. Thường xuyên rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên trang thông tin của Sở. Kiểm soát chặt chẽ việc công bố thủ tục hành chính và ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở; đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính.

Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở gắn với quy hoạch, bố trí sử dụng công chức, viên chức theo đúng đối tượng, theo quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, tăng cường kỷ cương kỷ luật; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành đảm bảo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; Tăng tỷ lệ văn bản điện tử được ký số, văn bản điện tử trao đổi giữa các đơn vị. Phần mềm quản lý văn bản được kết nối, liên thông từ các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc, phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; văn bản điện tử được gửi, nhận trên môi trường mạng nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan Nhà nước, góp phần thúc đẩy đổi mới lề lối, cách thức làm việc giải quyết công việc và cải cách thủ tục hành chính. Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3. Đẩy mạnh việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001: 2015.

Từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo toàn diện, đồng bộ, thông suốt; gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính vào đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ, kiểm tra đánh giá tình hình và chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa.

Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Đề án của tỉnh. Thực hiện sắp xếp lại nhân sự đối với các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để phát huy hiệu quả công việc. Từng bước thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện có hiệu quả cơ chế ‘Một cửa, một cửa liên thông” và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% hồ sơ Thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

KC

Print
1623 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top