CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

644 Lượt xem

Thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh trong công tác CCHC, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở đã ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, rà soát đánh giá TTHC, tự kiểm tra CCHC bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh. Các Kế hoạch có sự phân công cụ thể đến các phòng chuyên môn, đơn vị và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ năm 2023 theo tiến độ đề ra.

100% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng thời hạn xử lý

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chính trị của cơ quan cần phải phấn đấu thực hiện hiệu quả, chính vì vậy cấp ủy, người đứng đầu cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ CCHC, vì vậy công tác CCHC đã đi vào nề nếp, cụ thể hóa kịp thời các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, phát động phong trào thi đua gắn với CCHC góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở đã đã và đang thực hiện được 12/21 phần việc, đạt 57%. Phấn đấu đến cuối năm 2023 thực hiện đạt 100% Kế hoạch đề ra.

Sở luôn chú trọng việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Trung ương, của UBND tỉnh ban hành trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành đến công chức, viên chức và người lao động trong các cuộc họp hàng tháng nhằm nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu, xây dựng, ban hành VBQPPL mới đảm bảo tính kịp thời, hợp pháp, đồng bộ, khả thi của hệ thống văn bản theo quy định.

Công tác cải cách TTHC luôn được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiến hành rà soát, tham mưu công bố, sửa đổi bổ sung TTHC đề nghị Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định công bố sửa đổi, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL. Cụ thể Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định về việc công bố 05 TTHC mới và sửa đổi, bổ sung TTHC trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng và 01 Quyết định bãi bỏ 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng, 01 Quyết định công bố TTHC nội bộ trong tỉnh Sóc Trăng (02 TTHC). Hiệnsố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL tổng cộng là 118 thủ tục trên 04 lĩnh vực (Lĩnh vực Văn hóa: 48 thủ tục; Lĩnh vực Thể thao: 32 thủ tục; Lĩnh vực Du lịch: 26 thủ tục;  Lĩnh vực gia đình: 12 thủ tục).

Tiến hành cập nhật TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác tra cứu, cập nhật, bổ sung TTHC. Công khai đầy đủ 100% các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Sở đã tiến hành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực TDTTđối với thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao” từ 07 ngày xuống còn 06 ngày giải quyết.

Niêm yết thông tin địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Trang thông tin điện tử của Sở (từ đầu năm cho đến thời điểm này Sở VHTTDL không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân); đã thực hiện tiếp nhận 304 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết trước hạn là 300 hồ sơ và 04 hồ sơ đang giải quyết còn hạn.

Một trong những điểm nhấn của công tác CCHC của Sở trong 6 tháng đầu năm là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, tiến tới xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Theo đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã sử dụng và thực hiện giải quyết công việc qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị; 100% văn bản gửi/nhận trên môi trường mạng và thực hiện liên thông đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Sở, Ban, ngành trong tỉnh (trừ các văn bản xác định mật). 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ, của tỉnh.

Sở cũng tập trung đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết 100% hồ sơ TTHC thông qua phần mềm Một cửa điện tử. Hiện nay, tổng số hồ sơ TTHC trực tuyến đã tiếp nhận và giải quyết theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Sở VHTTDL đã kịp thời triển khai, áp dụng thực hiện theo Đề án vị trí việc làm, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện đúng quy định, đồng thời việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh. Việc quản lý, sử dụng biên chế và lao động được giao hằng năm đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm thực hiện; trình độ, năng lực của công chức được nâng cao một bước; tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ý thức tận tụy phục vụ Nhân dân được nâng lên. Việc sắp xếp bố trí công chức cơ bản gắn với vị trí việc làm và đáp ứng được yêu cầu công việc đã giao. Thực hiện quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầy đủ, kịp thời.

Về cải cách tài chính công đã triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước, tham mưu cho tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành. Công khai minh bạch đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Trong thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ công chức, viên chức về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ thi đua quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác của toàn ngành. Cùng với đó tiếp tục rà soát và thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trong ngành, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định TTHC không còn phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, công dân. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết TTHC trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát; tăng cường kiểm tra việc thực hiện TTHC và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp, gây vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục thực hiện công tác, điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí cán bộ theo kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trong hoạt động công vụ; Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện và thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định.

Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các TTHC tại cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên Trang thông tin điện tử của Sở; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Tiếp tục thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 theo yêu cầu;  kịp thời rà soát, cập nhật thông tin và tham mưu UBND tỉnh công bố các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; Thực hiện tốt việc phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính; nâng cao mức độ hài lòng của người dân về cung cấp các dịch vụ công.

KC

Print
644 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top