TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

307 Lượt xem

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2023 Sở VHTTDL Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế đến cải cách TTHC cũng như ứng dụng CNTT vào các hoạt động của đơn vị. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác CCHC của Sở, đồng thời từng bước triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, về đẩy mạnh CCHC; nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Công tác CCHC của đơn vị trong năm 2023 hướng tới các mục tiêu đơn giản hóa TTHC theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức khi giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; qua đó bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành đảm bảo có năng lực, trình độ chuyên môn, có trách nhiệm và đạo đức trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan; ứng dụng hiệu quả phần mềm iOffice vào hoạt động của các phòng chức năng thuộc Sở. Nâng cấp, mua sắm trang thiết bị và các phương tiện hoạt động khác đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn của mỗi công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn cũng như kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong CCHC thời gian qua, Sở đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới trong CCHC; Chỉ đạo ban hành các văn bản về công tác CCHC nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, trong năm 2023, Sở đặt ra các nhiệm vụ then chốt đó là về cải cách thể chế hành chính:  Phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng chất lượng, tính khả thi cao. Việc xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh theo lĩnh vực ngành quản lý. Theo đó, các Kế hoạch của Sở; báo cáo kết quả thực hiện và các văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề phát hiện qua rà soát, kiểm tra sẽ định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Về cải cách TTHC: Xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; Kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC; Thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC để kiến nghị, đề xuất loại bỏ các TTHC rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết (nếu có).

 Thường xuyên thống kê, cập nhật trình UBND tỉnh công bố và công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và TTHC bị bãi bỏ, xây dựng trình phê duyệt quy trình nội bộ đối với TTHC cấp huyện và cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thực hiện niêm yết và đăng tải công khai minh bạch TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. 

Sở tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực của Sở năm 2023. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi; Tổ chức, triển khai thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

Về Cải cách tài chính công: tiếp tục triển khai thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025.

Cùng với các nhiệm vụ trên, việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số cũng được đặc biệt quan tâm. Theo đó, Sở tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong cơ quan nhà nước để giải quyết TTHC. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đặc biệt trong năm 2023, Sở tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) bằng việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được đặc biệt quan tâm. Nhiều giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể: Sở sẽ tiến hành Kiểm tra công tác CCHC tại một số đơn vị trực thuộc Sở; Xây dựng kế hoạch CCHC và kế hoạch tuyên truyền CCHC; Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC cả về nội dung và hình thức. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách thể chế; cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước; công khai minh bạch thu chi tài chính theo quy định; Triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Cùng với việc chú trọng về nội dung, hình thức tuyên truyền cũng đảm phải sự phong phú. Cụ thể, các nội dung tuyên truyền về CCHC được tăng tải trên các chuyên trang, chuyên mục Cổng thông tin điện tử của Sở; Tổ chức hội nghị lồng ghép nội dung CCHC để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiều hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.

VD

Print
307 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top