TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

493 Lượt xem

Trong những năm qua, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu các Sở, ngành của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Một trong những kết quả nổi bật đó là việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nhờ vậy, các TTHC được triển khai vận hành thông suốt, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 

Theo đó, hàng năm, 100% các hồ sơ tiếp nhận được giải quyết trước và đúng thời hạn, không có tình trạng hồ sơ trễ hạn. Trong Quý II năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, công tác CCHC được đẩy mạnh, trong đó đặc biệt là việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2020, Sở VHTTDL Quảng Nam thực hiện giao dịch 127/127 TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Để thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch hành chính thuộc các lĩnh vực do Sở VHTTDL quản lý, các tổ chức cá nhân có thể nộp hồ sơ theo 3 cách đó là: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở VHTTDL tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư Quảng Nam; Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư Quảng Nam tại địa chỉ: http://dichvucong.quangnam.gov.vn/. Việc giải quyết các TTHC qua nhiều hình thức đã góp phần giảm tải thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đẩy mạnh cải cách TTHC, trong năm qua, Sở VHTTDL Quảng Nam cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; triển khai thực hiện tốt chính quyền điện tử; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của Ngành.

Phát huy những kết quả đã đạt được Sở đã ban hành kế  hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 với những yêu cầu, mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của Sở VHTTDL, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình. Đồng thời xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở VHTTDL được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Sở thuộc nhóm 10 Sở, ban, ngành; Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trong tốp đầu của tỉnh.

100% các văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 80% trở lên đối với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu 80% tổng số thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên đối với tổng số hồ sơ giải quyết.

Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đạt tỷ lệ 30%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Đạt tối thiểu 80% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận không phải yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước chia sẻ.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở đạt tối thiểu 95%. Trong năm 2021, tổ chức phê duyệt 100% Phương án tổ chức bên trong tại các đơn vị trực thuộc Sở và triển khai thành lập tổ chức bên trong theo phương án đã được phê duyệt đảm bảo 100%.

Có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên. 100% số kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được thực hiện. - Về cải cách chế độ công vụ: Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số + Có 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, đơn vị, địa phương được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các văn bản thực hiện theo chế độ “mật”.  100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% giao dịch trên các Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử. Có ít nhất 50% hoạt động kiểm tra, thanh tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Có ít nhất 90% hồ sơ công việc tại các phòng, đơn vị được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định).  Sở nằm trong tóp 10 Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử.

Để đạt được những mục tiêu trên, kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đó là: cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Các giải pháp được triển khai thực hiện

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Sở, điều hành của Lãnh đạo Sở; sự phối hợp của các phòng, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Sở. Phân công, phối hợp thống nhất, trách nhiệm cụ thể giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong triển khai các nội dung cải cách hành chính để bảo đảm Kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đề ra. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin; nâng cao chất lượng các nội dung, chú trọng tuyên truyền về những giải pháp, lợi ích đem lại; nêu gương các cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị, qua đó có biện pháp khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra; nâng cao trách nhiệm của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp.

Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các Kế hoạch cải cách hành chính của Sở trong giai đoạn 2021-2025. Huy động các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

VD

Print
493 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top