CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

1697 Lượt xem

Trong những năm qua, cùng với toàn ngành chung tay thực hiện cải cách hành chính, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Theo đó, hàng năm, Sở thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức của Sở tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các khóa đào tạo về nâng cao chất lượng cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”... đã nâng cao sự hài lòng của người dân.

Hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình được thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác về công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo chung của tỉnh, trong năm qua, Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên không ngừng nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở. Chú trọng việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật củng như các văn bản hành chính đang thực hiện tại đơn vị.

Ngay từ đầu năm Sở cũng đã xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC phù hợp với Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Trong đó, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện tốt công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với 32/99 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành (TD-Office), nhất là việc trao đổi thông tin qua thư điện tử.

Thực hiện tốt việc theo dõi, tiếp nhận văn bản qua gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông của tỉnh.  Thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm. Nhờ đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở VHTTDL Phú Yên được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao và trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu các Sở, ngành về cải cách hành chính

Trung bình hàng năm, Sở VHTTDL Phú Yên tiếp nhận và giải quyết trên 100 hồ sơ của  tất cả các lĩnh vực do ngành quản lý. Hầu hết các TTHC được giải quyết sớm hơn thời gian quy định, không có trường hợp quá hạn nào xảy ra. Sở cũng duy trì thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào trong công việc hàng ngày của đơn vị.

100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hộp thư điện tử công vụ. Ban hành Quy chế quản lý, hoạt động, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của Sở và của Tỉnh trong  lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình lên Trang thông tin điện tử http://svhttdl.phuyen.gov.vn.

Sở VHTTDL cũng đã hoàn tất việc mở rộng mô hình khung cho tất cả các thủ tục hành chính hiện đang giải quyết cho tổ chức, cá nhân được công khai trên website  và các thủ tục hành chính được công khai tại một của điện tử ở mức độ 3. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được triển khai toàn diện, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, đặc biệt là Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tập trung cấp tỉnh đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến thực hiện các giao dịch hành chính tại cơ quan, địa phương. Các TTHC được công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, phí, lệ phí và thời gian giải quyết...

Từ đó, từng bước làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều cơ quan, nhiều cấp chính quyền chủ động nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBCC, chống biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ CBCC; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó qua việc tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh có rất nhiều tin, bài về hoạt động CCHC và biên tập từ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực CCHC đăng tải trên Trang tin điện tử của Sở, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh,.. đã góp phần tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động trong đấu tranh, phòng tránh tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, việc thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của cơ quan. Nhiều phần mềm chuyên dùng đã được áp dụng có hiệu quả trong điều hành tác nghiệp về quản lý như: Hệ thống Văn phòng điện tử; Hệ thống thư điện tử; Hệ thống một cửa điện tử; Cổng/Trang thông tin điện tử; Sở đã trang bị cơ sở vật chất đảm bảo cho từng cán bộ, công chức thực hiệc công việc hàng ngày trên máy vi tính. 100% cán bộ, công chức sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc, trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; sử dụng hộp thư điện tử công vụ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế các hộp thư điện tử miễn phí.

Trong năm nay, Sở VHTTDL sẽ tiếp nhận và giải quyết 111 thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Trong đó, lĩnh vực Văn hóa có 47 thủ tục, lĩnh vực gia đình 12 thủ tục, lĩnh vực TDTT 27 thủ tục và du lịch 24 thủ tục.

Để công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong giai đoạn tiếp theo, Sở VHTTDL Phú Yên tập trung chỉ đạo, triển khai và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác về công tác CCHC, công tác hoạt động kiểm soát TTHC; Rà soát, đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; đề xuất, kiến nghị sửa đổi các TTHC không phù hợp.

Song song với đó là việc kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc giải quyết các TTHC, đặc biệt trong công tác giải quyết tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo cơ chế “một cửa”. Đảm bảo công khai minh bạch các TTHC, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình; Kiểm soát chất lượng và tổ chức cập nhật dữ liệu TTHC và các văn bản có liên quan đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

HP
 

Print
1697 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top