CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

598 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC được lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện; xây dựng kịp thời chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thường xuyên quán triệt và kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, đơn vị thuộc Sở. Chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC được đảm bảo, không có hồ sơ trễ hẹn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được duy trì 100%; quán triệt, phổ biến kịp thời định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác CCHC.

Những kết quả đạt được

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-SVHTTDL ngày 10/01/2023 và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023, đồng thời ban hành các kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ như: Kế hoạch thông tin, truyên truyền công tác CCHC; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ công chức, viên chức; kế hoạch phân công nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2023.

Sở đã ban hành Công văn số 1187/SVHTTDL-VP ngày 08/5/2023, chỉ đạo các phòng, đơn vị: khắc phục hạn chế, tham mưu giải pháp duy trì, cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 và trong thời gian tới; tập trung tham mưu thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao hoàn thành đúng tiến độ; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của thủ trưởng đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo và giải quyết TTHC; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo quy định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và quản lý kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Sở đã ban hành Công văn số 1357/SVHTTDLVP ngày 22/5/2023 chỉ đạo thủ trưởng các phòng, đơn vị phổ biến, tuyên truyền đến công chức, viên chức trong toàn ngành về Đề án 06/CP và Nghị định 104/2022/NĐCP trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia; quán triệt công chức, viên chức ngành đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2; chỉ đạo công chức khi giải quyết TTHC phải thực hiện tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối chiếu thông tin của công dân theo quy định, tuyệt đối không sử dụng và yêu cầu người dân lấy xác nhận của địa phương.

Từ ngày 01/01/2023 đến nay, Sở đã trình đề nghị xây dựng 02 Nghị quyết HĐND và 01 Quyết định UBND tỉnh (Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên ); được UBND tỉnh đồng ý giao chủ trì xây dựng 01 Nghị quyết và 01 quyết định (Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên); riêng Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên để thay thế Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, Sở VHTTDL phối hợp.

Trình UBND tỉnh công bố chuẩn hóa 127 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở (trong đó: lĩnh vực văn hóa 66 thủ tục; lĩnh vực TDTT 35 thủ tục; lĩnh vực du lịch 26 thủ tục); chuẩn hóa 15 TTHC lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 07 TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung 02 TTHC trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết (Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 20/3/2023).

Thực hiện thông báo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 92 TTHC, dịch vụ công trực tuyến toàn trình một phần đối với 35 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở; chỉ đạo phòng chuyên môn, công chức Sở được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên có hiệu quả.

Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá, rà soát 02 TTHC lĩnh vực văn hóa đang áp dụng thực hiện tại UBND cấp huyện; hiện đang lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan và các địa phương để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên thực hiện như lâu nay, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và thực tế ở địa phương.

Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận (từ 15/12/2022-14/6/2023): 281 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn: 264 hồ sơ, số hồ sơ đang xử lý trong hạn 17 hồ sơ; 100% hồ sơ được trả trước và đúng thời hạn quy định; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 100%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được lãnh đạo Sở quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, cử tham gia các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (03 người), bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (01 người), bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (01 người); đăng ký bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (01 người), bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (12 người), bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (01 người).

Thực hiện phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị thuộc Sở và thực hiện báo cáo cơ chế tự chủ tài chính hàng năm theo quy định. Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị; kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai các văn bản và hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý tài chính và tài sản công.

Xây dựng kế hoạch số 1451/KH-SVHTTDL ngày 30/5/2023 về chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó ưu tiên chuyển đổi số thuộc lĩnh vực du lịch và lĩnh vực văn hóa (phát triển thông tin quảng bá du lịch, hệ thống dịch vụ du lịch, số hóa các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng, số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh). Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023; tiếp tục quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Sở đã phối hợp với VNPT Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice V5 cho toàn ngành; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản; thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC; hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%; một số đơn vị Bảo tàng, Thư viện, phòng Quản lý du lịch tiếp tục sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành quản lý du lịch (thongke.tourism.vn), phần mềm quản lý hiện vật (hienvat.dsvh.gov.vn), phần mềm quản lý sách Thư viện (Ilib 4.0).

Trang Thông tin điện tử đảm bảo về bố cục, nội dung theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; thường xuyên cập nhật nhiều tin, bài, hình ảnh các hoạt động của tỉnh và ngành; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới, văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở; phục vụ tìm kiếm thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ, trình tự, quy trình giải quyết TTHC.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Để khắc phục những tồn tại cũng như đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm, Sở VHTTDL Phú Yên đã xây dựng những nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác CCHC. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2023; tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch thuộc lĩnh vực ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách năm 2023 của Sở đã ban hành; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC và công vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở rà soát điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo quy định; cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ chuyên môn; thực hiện điều động, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức Sở đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Thực hiện công tác tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định; hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công các đơn vị đúng mục đích, hiệu quả. Tham mưu trình UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng dịch vụ công của tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tiếp tục triển khai rà soát TTHC nội bộ của Sở (theo Kế hoạch 497/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2023).

KC

Print
598 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top