CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT&DL Ninh Thuận đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

2956 Lượt xem

Trong năm 2019, Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Thuận đã tích cực tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính ở tất cả các các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình cải cách định kỳ, phân công cụ thể các phòng chuyên môn. Theo đó, việc thực hiện cải cách hành chính trên tất các lĩnh vực như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tài chính công; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước đều đạt được những kết quả đáng biểu dương. Trong đó, trọng tâm đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển của đất nước nói chung, ngành VHTTDL nói riêng, đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đẩy mạnh cải cách hành chính là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; về tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành. Bởi vậy, trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, công tác cải cách hành chính tại Sở cũng như các đơn vị trực thuộc được tiến hành thông suốt, giúp cho các tổ chức, cá nhân thuận lợi khi giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước.

Một trong những vấn đề then chốt, có ý nghĩa quan trọng và mang tính quyết định đến chất lượng cũng như hiệu quả của công tác cải cách hành chính đó là yếu tố nguồn nhân lực. Sở VHTT&DL Ninh Thuận đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đến tất cả các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp trưc thuộc về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành, chủ động đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, từng bước thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (theo tinh thần Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh). Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện qua chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại cơ quan, đơn vị.

Theo định kỳ, Sở VHTT&DL thống kê, rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời cập nhật thông tin và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp và công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Hiện nay, Sở VHTT&DL Ninh Thuận có 119 thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện 100% tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh (trong đó, lĩnh vực văn hóa có 60 TTHC, lĩnh vực thể dục thể thao 34 TTHC và 25 TTHC thuộc lĩnh vực du lịch và gia đình). Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT&DL Ninh Thuận được niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả cho tổ chức, công dân. Trong 3 tháng đầu năm 2020, Sở tiếp nhận và giải quyết tổng số 66 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 44 hồ sơ giải quyết đúng hạn và 9 hồ sơ giải quyết trước hạn, 13 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết.

Trong quá trình giải quyết các hồ sơ Thủ tục hành chính, Sở VHTT&DL Ninh Thuận đặc biệt quan tâm công tác tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính. Tình trạng giải quyết thủ tục hành chính về các lĩnh vực quản lý của ngành VHTTDL được niêm yết công khai đầy đủ, minh bạch tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân có thể tra cứu một cách nhanh chóng và và thuận tiện. Bên cạnh đó, Sở cũng quan tâm bố trí phân công những cán bộ có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc thường trực tại Trung tâm hành chính công để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Hàng năm, Sở cũng quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có năng lực tham gia các khóa tập huấn, đào tạo ngắn hạn để nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các kiến thức mới đáp ứng các yêu cầu công tác. Sở cũng chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc cũng như những bất cập trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thông suốt, không ách tắc, tồn đọng, góp phần tích cực vào việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành quản lý cho tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật.

Cùng với những giải pháp trên, trong năm qua, Sở VHTT&DL Ninh Thuận đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống quản lý. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn và đã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Hàng ngày, Sở VHTT&DL công khai trực tiếp tại bảng tin của cơ quan về tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để cán bộ phòng chuyên môn theo dõi, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục hành cính được thực hiện nhanh gọn, trung bình khoảng 12 ngày, nay giảm xuống còn 9-7 ngày, mức độ hài lòng của người dân đạt 99,9%, không có đơn thư công dân, không có hồ sơ tồn đọng, chậm giải quyết.

Cùng với những kết quả đã đạt được, trong năm qua, công tác cải cách hành chính, trong đó đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính tại Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Thuận vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại như: Vẫn còn một số đơn vị lưu trữ hồ sơ viên chức còn hạn chế như: lưu trữ Quyết định không phải bản gốc, hồ sơ một số trường hợp Trưởng, Phó phòng còn thiếu biên bản lấy ý kiến, thiếu quyết định cử đi đào tạo bồi dưỡng hàng năm. Một số đơn vị trực thuộc chưa thực hiện xét tuyển viên chức năm 2019 theo Kế hoạch đã phê duyệt; chưa tổ chức đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm trưởng phòng hành chính theo quy định. Chưa cập nhật các văn bản mới về công tác cải cách hành chính, Tổ chức cán bộ... để làm căn cứ triển khai cho phù hợp và kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ còn chậm, vẫn còn đơn vị chưa thực hiện tốt việc gửi nhận văn bản điện tử.

Trong năm 2020, Sở VHTT&DL Ninh Thuận tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực có tần suất giao dịch nhiều như lĩnh vực văn hóa, du lịch.., Mặt khác, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL duy trì và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp (thực hiện tốt văn hóa công sở) với tổ chức và công dân đến giao dịch, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Sở tiếp tục thực hiện công khai tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhằm tránh tình trạng tham ô, quan liêu, hách dịch. Đẩy mạng hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo sự an toàn cho công chức, viên chức cũng như sự hài lòng, thuận tiện cho cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước.

VD
 

Print
2956 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top