TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Ninh Bình tăng cường công tác cải cách hành chính

590 Lượt xem

Cải cách hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy hành chính có đủ năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, phân công cụ thể cho Trưởng phòng chịu trách nhiệm từng tiêu chí cụ thể. Từ đó, công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong những năm qua, các cấp lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình đã tập trung quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác cải cách hành chính. Sở đã có quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính cũng như các nội quy làm việc của bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Một trong những điểm nhấn trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Ninh Bình là công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính luôn được đẩy mạnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan, của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan; nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện “một cửa”, nghiêm túc, đúng quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, tạo sự thống nhất trong thực hiện kế hoạch CCHC của Sở.

100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn (các văn bản của Chính phủ như Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 về việc triển khai thực hiện nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính…).

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình chú trọng triển khai trong công tác nâng cao cải cách hành chính. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đổi mới và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công gắn với việc đánh giá hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Thực hiện bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo đúng cơ cấu và vị trí việc làm; trình ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên theo thẩm quyền. Đẩy mạnh việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thực hiện đánh giá CBCCVC theo đúng yêu cầu, sát với thực tế, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đúng ngach, bậc, vị trí việc làm.

Hàng năm, Sở cũng tiến hành kiểm tra, rà soát thường xuyên các thủ tục hành chính, nhằm loại bỏ, sử đổi bổ sung nhưng văn bản không còn phù hợp. Xây dựng và nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tập trung hoàn thiện, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh Ninh Bình. Tham mưu, trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL.Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa bộ TTHC của Sở.

Công khai minh bạch các TTHC bằng nhiều hình thức (niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của Sở).Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Sở. Thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định, không để tình trạng giải quyết hồ sơ bị quá hạn, trả lại hồ sơ không có văn bản, gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ thực hiện khoán chi thường xuyên trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; chất lượng dịch vụ công được đảm bảo. Tăng cường công khai, minh bạch hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn tài chính công theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính cũng rất được quan tâm đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động chuyên môn cho cán bộ công chức, như: trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp máy tính cá nhân, máy chủ, trang bị hệ thống tường lửa; cập nhật thông tin thường xuyên cho trang thông tin điện tử của ngành; thường xuyên giám sát việc thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử E-gov, cũng như quy trình xử lý văn bản điện tử. Đến nay 100% cán bộ công chức thuộc Khối Văn phòng Sở đã đủ chuẩn về công nghệ thông tin theo quy định. 100% phòng, đơn vị trực thuộc Sở có mạng nội bộ để trao đổi công việc, 100% cán bộ, công chức có tài khoản điện tử để sử dụng email, sử dụng hệ thống thông tin nội bộ và môi trường làm việc trên trang thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình.

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; tích hợp chữ ký số đối với hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu chính. Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả của trang website của Sở nhằm cung cấp kịp thời thông tin thuộc lĩnh vực quản lý của ngành cho tổ chức và người dân; duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9001: 2008.

Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, trong thời gian qua công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở vẫn còn tình trạng một số thủ tục trả kết quả chậm so với thời gian quy định. Để khắc phục tồn tại trên, trong thời gian tới, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tổ chức, cá nhân về các quy định, điều kiện đối với các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp tục đề nghị Bộ VHTTDL điều chỉnh thời gian giải quyết một số TTHC cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về cải cách thủ tục hành chính của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới. Trong đó tập trung tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, Giám đốc Sở tiếp tục trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi của Sở. Quyết tâm đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân.

Tếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý, trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

KC

Print
590 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top