CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Nam Định: Kết quả về CCHC trong quý I năm 2023

1124 Lượt xem

Trong Quý I năm 2023, Sở VHTTDL Nam Định đã tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC đã đặt ra và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Công tác chỉ đạo thực hiện CCHC được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, các TTHC đều được tiếp nhận, trả kết quả theo đúng quy trình tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Duy trì ứng dụng Công nghệ thông tin và ấp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 900: 2015 vào quá trình giải quyết công việc. Công tác kểm tra CCHC được triển khai thực hiện thường xuyên, nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng, triển khai và thực hiện Kế hoạch CCHC qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ CCHC. 

Song song với các nhiệm vụ trên, Sở đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC. Các nội dung tuyên truyền phong phú, tập trung vào các Văn bản quy định về CCHC, bộ TTHC của Sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao nhằm tập hợp và phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Sở cũng quán triệt tới các phòng Quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương công chức và đạo đức  công vụ; đồng thời xây dựng chương trình công tác năm 2023, trong đó xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng quý, 6 tháng và năm.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách TTHC đó là việc rà soát và đánh giá thực hiện các quy định về TTHC được triển khai thực hiện kịp thời. Những TTHC mới theo quy định của Bộ VHTTDL được bổ sung, bãi bỏ những TTHC không còn hiệu lực. Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước  rà soát các TTHC và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định. Ngoài các TTHC do cơ quan có thẩm quyền ban hành, để giảm bớt phiền hà cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

Hiện Sở đang thực hiện 143 TTHC, trong đó có 127 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 16 TTHC cấp tỉnh. Hiện đã tham mưu UBND tỉnh công bố công khai 15 TTHC cấp huyện, 07 TTHC cấp xã. Các quyết định công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công, trong đó có 130/143 (90,9%) TTHC được giải quyết trực tuyến toàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 10/12/2022-10/3/2023 Sở đã tiêp nhận 50 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó có 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực Di sản, 03 hồ sơ thuộc lĩnh vực Du lịch, 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực TDTT, 45 hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa. 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan là 35/145 TTHC. 

Sở cũng tiến hành triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 14/50 hồ sơ nhận kết quả qua BCCI (28%), 36 hồ sơ nhận trực tuyến. Sở đã nhận được 50 phiếu đánh giá trực tuyến của tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch tại lĩnh vực của Sở. Tỷ lệ hài lòng đạt 100%.

Trong quý I, Sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch 86/KH-UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Số TTHC được thực hiện qua phần mềm hệ thống một cửa dichvucong.namdinh.gov.vn là 143/143 TTHC). Các TTHC được cập nhật và bổ sung kịp thời trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận thực hiện; Chỉ đạo cán bộ phụ trách thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, cán bộ, công chức làm đầu mối trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các TTHC tiếp nhận đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của người dân tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung cán bộ, công chức sang làm việc tại TTPVHCC của tỉnh đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian (theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP), đến nay 100% kết quả được trả trước hạn, đúng hạn, không để tồn đọng, quá thời gian quy định.  100% giấy phép, thông báo được cấp đúng hạn. Tinh thần thái độ của cán bộ thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm hành chính công của tỉnh luôn hòa nhã, lịch sự, lễ phép, lắng nghe và tiếp nhận đầy đủ các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức.

Song song với các hoạt động trên, Sở cũng tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đon vị (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT); thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp chuyên môn, góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực theo Nghị định số 19-NĐ/TW, Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Đến nay, Sở đã  hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Dự kiến lộ trình tinh giản cấp phó tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, Thư viện tỉnh). Số lượng phòng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cơ bản ổn định không có sự tăng, giảm, không có sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Sở. Thực hiện phân cấp quản lý về tổ chức và biên chế cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định; triển khai rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở đã triển khai và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Trong đó, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư (kinh phí mua sắm trang thiết bị, máy móc); mạng truyền số liệu chuyên dùng (phần mềm một cửa điện tử; phần mềm quản lý văn bản; Tiếp tục triển khai sử dụng hệ thống văn bản điều hành, V-Office, hệ thống thư điện tử công vụ, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại Sở và các đơn vị trực thuộc; tăng cường trao đổi văn bản dưới dạng điện tử. Hiện tại 100% văn bản được triển khai trên phần mềm điện tử (trừ văn bản mật), Sở đã cập nhật gần 30 tin, bài trên trang tin điện tử của Sở.

Sở đã sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm đã kết nối, liên thông trên toàn tỉnh, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh, trục kết nối, liên thông của tỉnh theo quy định; Duy trì triển khai, vận hành hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, cơ bản đáp ứng về tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Cùng với những kết quả đã đạt được trong quý I năm 2023, công tác CCHC của Sở cũng gặp những khó khăn, hạn chế. Trong đó, nhiều TTHC được ban hành nhưng trong nhiều năm không có phát sinh hồ sơ nên có nhiều bất cập trong việc đánh giá tỷ lệ các hồ sơ có phát sinh tại Sở, điều đó ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả CCHC. Bên cạnh đó, việc triển khai phần mềm tại tỉnh cùng lúc áp dụng nhiều phần mềm trong hệ thống báo cáo gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trong quý II, Sở đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC, kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023. Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình trao đổi, giải quyết công việc; tích cực nâng cao tỷ lệ văn bản đi, sử dụng chữ ký số; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về CCHC lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

VD

Print
1124 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top