CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1640 Lượt xem

Xác định việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và là một trong những giải pháp chủ yếu để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, lãnh đạo Sở VHTTDL Nam Định đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC, đồng thời thường xuyên quan tâm, làm tốt việc quan triệt, triển khai mục đích, ý nghĩa và các nhiệm vụ CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo pháp luật hiện hành. Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức phổ biến và cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đầy đủ những thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước để làm cơ sở giải quyết công việc theo đúng trình tự và thẩm quyền. Các phòng quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thường xuyên rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực mình phụ trách.

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2018 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Thường xuyên rà soát và đảm bảo thực hiện đúng quy định việc công bố, công khai quy định hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tính đến nay, Sở VHTTDL Nam Định có 133 TTHC, trong đó Quý I/2019 ban hành mới 4 TTHC (3 TTHC ở lĩnh vực TDTT và 01 TTHC ở lĩnh vực du lịch).

Các TTHC được niêm yết, đăng tải công khai tại trụ sở và công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở về các loại thủ tục, trình tự thực hiện các biểu mẫu cho các tổ chức, cá nhân biết, niêm yết các TTHC đúng theo Quyết định công bố của UBND tỉnh, chia theo từng lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân. Công tác thi đua, khen thưởng CCHC được cơ quan gắn việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với kế hoạch thi đua là căn cứ để xét khen thưởng cuối năm.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa, lập hồ sơ theo dõi tiếp nhận hồ sơ rõ ràng, đầy đủ, đầy đủ theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương và Quyết định số 32/QĐ-2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Nam Định về Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định. Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng thời hạn, không có trường hợp hồ sơ quá hạn theo quy định.

Sở VHTTDL Nam Định đã triển khai việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, sử dụng hòm thư điện tử gửi nhận thông tin, văn bản phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo từ 50% trở lên văn bản đi và đến Sở VHTTDL (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 50% hồ sơ công việc tại Sở được xử lý trên môi trường mạng.

100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở sử dụng hệ thống hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ để trao đổi thông tin. Bên cạnh đó, Sở tập trung triển khai các phần mềm, cơ sở dữ liệu thuộc Chương trình mục tiêu quố gia về CNTT cũng như phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông đã được tích hợp trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh làm nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Cùng với đó, trên 20% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của Sở, cung cấp tối thiểu 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến của Sở. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống một cửa điện tử. Sở cũng tiến hành nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo việc cung cấp đầy đủ các nội dung, thông tin theo quy định tại nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các hoạt động thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Sở. Đồng thời xây dựng bộ quy trình quản lý chất lượng và nâng cấp quy trình ISO 9001:2015 theo quy định hiện hành.Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ, Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình nhằm kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung trái quy định, chồng chéo không còn phù hợp.

Sở cũng đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, xác định rõ chức năng nhiệm, tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL. Triển khai, xây dựng phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác quản lý biên chế công chức, viên chức trên cơ sở rà soát. Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đẩy mạnh tinh giản biên chế công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định mới được ban hành theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo các quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai xây dựng và thực hiện phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực tài chính, phát triển sự nghiệp thuộc các lĩnh vực của ngành.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới, Sở cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung rà soát nâng cấp việc áp dụng các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại cơ quan Văn phòng Sở. Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lich.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ công chức trong thực hiện công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức. Triển khai hiệu quả quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Sở VHTTDL. Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa, cho các công ty du lịch lữ hành nội địa trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp (http://logindoanhnghiep.chinhphu.vn) một cách hiệu quả trong quá trình thực hiện cải cách hành chính và giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ công chức trong quá trình giải quyết công việc.

KC

Print
1640 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top