CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2023

983 Lượt xem

Năm 2023, toàn ngành VHTTDL tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa hoạt động CCHC trong các lĩnh vực, chính vì vậy, nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra để triển khai. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC.

Theo đó, công tác tuyên truyền CCHC của Sở sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục; cùng với đó đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC. Đồng thời, khuyến khích thúc đẩy người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC của Sở; giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ; chú trọng việc nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Nâng cao chất lượng các nội dung và các đối tượng tham gia công tác tuyên truyền; nhất là các hình thức hỗ trợ trực tuyến thông qua mạng xã hội, phần mềm tiện ích;

Đối với cán bộ, công chức của Sở, nội dung tuyên truyền sẽ tập trung tuyên truyền về Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội; tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị -xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Tuyên truyền về công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành năm 2023. Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025. Đưa nội dung CCHC phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

Việc tuyên truyền sẽ được triển khai thực hiện trong các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, phát hành các tài liệu tuyên truyền về CCHC năm 2023; lồng ghép nội dung CCHC vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời, đưa tin trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Song song với đó, triển khai tuyên truyền CCHC thông qua hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tuyên truyền CCHC thông qua các hình thức và kênh thông tin phù hợp khác.

Hằng tháng, có ít nhất 04 tin, bài về CCHC đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Phát hành Bản tin điện tử CCHC của Sở trên Trang thông tin điện tử của Sở; thông qua việc phát hành tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến CCHC phù hơp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung liên quan.

Tiếp tục tuyên truyền Bộ TTHC hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; quy trình “04 tại chỗ”, thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích… đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên mạng Internet…

Đối với người dân và doanh nghiệp sẽ tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL đã được UBND tỉnh công bố.

Triển khai tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuyên truyền tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phụ vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Các quy định của pháp luật về quả lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cung cấp thông tin, hướng dẫn, truy cập về TTHC qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Niêm yết công khai các quy trình giải quyết TTHC tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Nội dung và hình thức niêm yết TTHC đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên cơ sở quyết định công bố TTHC của Bộ VHTTDL; đăng tải TTHC đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở, đề xuất chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Chia sẻ clip tuyên truyền Bộ TTHC hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; quy trình “04 tại chỗ”, thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích… đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên trang thông tin điện tử, Facebook, zalo...lồng ghép trong các buổi tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, buổi chiếu phim lưu động…

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong năm 2023 Sở VHTTDL Lạng Sơn cũng sẽ tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Từng bước tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC; phổ biến triển khai cung cấp và tiếp nhận TTHC giải quyết, xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

KC

Print
983 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top