CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Lâm Đồng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2023

582 Lượt xem

Để nâng cao công tác cải cách hành chính trong năm 2023, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch CCHC với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

Mục tiêu đề ra

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2023 công tác CCHC của Sở phải bảo đảm các quy định pháp luật được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 100% TTHC được rà soát, cập nhật tham mưu trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC kịp thời, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của Sở, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh bảo đảm đúng quy định.

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được áp dụng thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường ứng dụng CNTT, đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, giảm thời gian và chi phí đi lại tạo điều kiện thuận lợi cá nhân, tổ chức. Theo đó tỷ lệ thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đạt từ 60% trở lên; Tối thiểu 50% cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó); Tối thiểu 50% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ trong cơ quan được thực hiện bằng phương thực điện tử.

Tối thiểu 80% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến một phần và toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40%. Các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến đạt từ 25% trở lên. Tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định 100% phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định. Phấn đấu nhận được mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của đội ngũ CBCCVC duy trì đạt tỷ lệ cao.

Nhiệm vụ trọng tâm 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành VHTTDL Lâm Đồng đề ra trong năm 2023. Cùng với đó, Sở sẽ tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CBCCVC; trong đó tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC, việc giải quyết các TTHC, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ CBCCVC.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023; kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác CCHC, nhất là việc giải quyết các TTHC… nhằm nâng cao kết quả thực hiện công tác CCHC của Sở.  Phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCCVC các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVC toàn ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan về công tác CCHC như: quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ, gắn kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp nơi công sở, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC…

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Thường xuyên triển khai rà soát, cập nhật, các văn bản QPPL đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Triển khai đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý lên trang thông tin của Sở.

Triển khai xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023, trong đó tập trung nhiệm vụ rà soát các văn bản QPPL lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL nhất là các văn bản QPPL có quy định về TTHC tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước lĩnh vực ngành quản lý.

Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, trên trang thông tin của Sở; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn; khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, hạn chế cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm túc và đúng quy định việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lê lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định CBCCVC và người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định… Triển khai rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức; thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện đúng quy định việc luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo; công chức, viên chức thuộc đối tượng luân chuyển theo danh mục. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC năm 2023; thường xuyên cử CBCCVC tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ CBCCVC theo lĩnh vực phụ trách.

Đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCCVC; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí quản lý hành chính, tiết kiệm chống lãng phí, tăng thu nhập cho CBCCVC.

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo lộ trình; ứng dụng các nền tảng số nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống sang điện tử và dựa trên dữ liệu số; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức trên môi trường số.

Nâng cấp, hoàn thiện, duy trì ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc gồm: Hệ thống thư điện tử, họp trực tuyến, phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC, phần mềm tài chính – kế toán, xử lý văn bản đi – đến trên môi trường mạng …

Đẩy mạnh việc ứng dựng CNTT trong giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả việc sử dụng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Duy trì trang TTĐT của Sở, đăng tải các bản QPPL và các TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Áp dụng hệ thống một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Phấn đấu tiếp nhận và giải quyết TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ cao. Nâng cấp mới máy tính, sử dụng mạng nội bộ trong cơ quan được đảm bảo.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 cho các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

KC

Print
582 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top