TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Lai Châu hướng đến xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

477 Lượt xem

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Sở VHTTDL Lai Châu đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL nên công tác CCHC đã được tiến hành đồng bộ, bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt cho các hoạt động của ngành.

Những kết quả đạt được trong năm 2021

Trong năm qua, Sở đã chủ động ban hành các văn bản như: Kế hoạch thực hiện công tác CCHC 2021: Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 cũng như Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát, rà soát TTHC năm 2021; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ tại Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL ngày 08/01/2021.

Hàng tháng, Sở tổ chức giao ban định kỳ nhằm đánh giá công tác CCHC một cách toàn diện đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021. Sở đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-SVHTTDL ngày 20/01/2021 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 92/KH-SVHTTDL ngày 20/01/2021 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; Sở đã tham mưu ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch.

Sở đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực Gia đình cắt giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống 14 ngày tiết kiệm 33,3% cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện và giải quyết TTHC; cập nhật danh mục thủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành: tham mưu UBND tỉnh công bố 322 TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; rà soát thông tin tài khoản để khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết dịch vụ hành chính công; tiếp nhận và trả kết quả 37 hồ sơ 100% hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn, thực hiện rà soát phân cấp đối các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đạt 50 % (vượt 20 % so với chỉ tiêu giao là 30%).

Bên cạnh đó, Sở tiến hành triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 03 công chức, viên chức; điều động 03 công chức, 02 viên chức; giải quyết nghỉ thôi việc theo nguyện vọng 01 viên chức; nhất trí chuyển công tác 02 công chức; 01 viên chức; trình UBND tỉnh chuyển hạng chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III lên hạng II cho 01 viên chức; xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung 2021 đối với 73 công chức, viên chức; tham mưu và hoàn thiện 03 hồ sơ của viên chức trình cấp có thẩm quyền theo quy định Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trong năm, Sở đã cử: 35 công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiếp tục triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh: Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử; Cổng dịch vụ công; Sở đã triển khai và đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ đến 05 phòng, 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, áp dụng chữ ký số đối với lãnh đạo sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, tỷ lệ văn bản được ban hành ký số đạt trên 99,7 % số; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử đạt 100%. Bên cạnh đó, Sở rà soát và đưa toàn bộ bộ TTHC vào phần mềm một cửa điện tử và kết nối liên thông Cổng thông tin điện tử của tỉnh với Trang thông tin điện tử của ngành về TTHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Sở vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như việc chưa đồng nhất trong sử dụng các phần mềm để phục vụ hoạt động chuyên môn gây khó khăn trong quá trình khai thác và sử dụng; một số phần mềm khi đưa và sử dụng vẫn phải sử dụng song song gây lãng phí cho các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác CCHC do không được cấp kinh phí nên khó khăn trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, hiện đại trong giai đoạn 2021-2030

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tận tụy phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC trong giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, đối với công tác cải cách TTHC, trong giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo cắt giảm tổng thời gian giải quyết TTHC của các TTHC rà soát hằng năm (tối thiểu 30%). Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Rà soát, đề xuất 80% TTHC của Sở có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt từ 90% trở lên. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Trong giai đoạn 2025 – 2030, phấn đấu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên. Đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tập trung giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát Nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho Nhân dân.

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả giải quyết TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cấp chính quyền: Tối thiểu 90% TTHC của Sở, có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%. Rà soát, thống kê và đơn giản hóa các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 - 2015 trong hoạt động của Sở.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC của Sở trong giai đoạn này là tập trung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 90% hồ sơ công việc của Sở được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và 50% hoạt động kiểm tra của các phòng, đơn vị thuộc Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Sở quản lý. Nâng cao, cải thiện vị trí xếp hạng về chỉ số CCHC của Sở so với giai đoạn 2016-2020.

Sang giai đoạn 2025 – 2030, mục tiêu đạt được là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% hồ sơ công việc của Sở được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 70% hoạt động kiểm tra của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Sở. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử, tập trung vào một số nội dung như: Kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống dịch vụ công - Hệ thống một cửa điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp (phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025); triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đến các hệ thống mạng của các cơ quan trong tỉnh.

Triển khai thực hiện cung cấp dữ liệu để xây dựng Cổng dữ liệu của tỉnh, tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn,) tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP), kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) nhằm kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

KC

Print
477 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top