TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Kon Tum: 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn trong 6 tháng đầu năm 2022

328 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của Sở VHTTDL Kon Tum tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết đúng hạn cao đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp...

Xác định công tác cải CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Sở đã tích cực, chủ động và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2022 của ngành với các biện pháp cải cách đồng bộ, đặc biệt là trong tất cả các TTHC, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, góp phần đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, việc áp dụng một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết TTHC đạt hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao. Cụ thể, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, Sở đã tiếp nhận tổng số 132 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC. Kết quả: Đã giải quyết đúng hạn 129 hồ sơ (đạt 100%); đang giải quyết: 03 hồ sơ và không có hồ sơ quá hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 132 hồ sơ thuộc lĩnh vực VHTTDL đã được giải quyết đúng hạn, đạt 100%

100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện công khai tại Bộ phận “một cửa” và trên Trang Thông tin điện tử của Sở, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.... Việc niêm yết và cập nhật các TTHC được Sở thực hiện nghiêm túc để người dân có thể nhanh chóng cập nhật thông tin; bảo đảm đúng quy định về: trình tự, thời gian xử lý, lệ phí, thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý thực hiện TTHC. Qua khảo sát có 98% ý kiến hài lòng với kết quả giải quyết TTHC của Sở. 100% văn bản đến, văn bản đi được xác thực chứng thư số trước khi chuyển xử lý và phát hành. Nhiều thủ tục của ngành được thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 và áp dụng quản lý bằng hệ thống TCVN ISO 9001:2015.

Đặc biệt, Sở triển khai thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo quy định. Việc phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ giúp thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cùng với đó, Sở cũng ban hành Kế hoạch số 03, 04/KH-SVHTTDL ngày 07/01/2022 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ và điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở năm 2022 theo quy định; Tiếp tục xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức và kế hoạch biên chế công chức, viên chức của Sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Bên cạnh đó, Sở cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về Du lịch cho các lãnh đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTTDL&TT các huyện, thành phố..., có khoảng gần 40 người tham gia; Phối hợp với Trường quản lý cán bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng công tác bảo vệ môi trường lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các lãnh đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTTDL&TT các huyện, thành phố; công chức văn hóa-xã hội của các xã thị trấn, với sự tham gia của gần 70 cán bộ, viên chức. Sở cũng cử 10 công chức, viên chức tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và tập huấn về công tác lưu trữ điện tử phục vụ công tác

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại Sở được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, Sở đã tiến hành triển khai công tác số hóa các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm tin học trong công tác quản lý, điều hành, CCHC, cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến, lưu trữ điện tử…Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Viễn thông Kon Tum triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-Ioffice) thống nhất, đồng bộ, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý văn bản để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Thực hiện đồng bộ việc gửi, nhận văn bản điện tử theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (việc gửi nhận văn bản được thực hiện 100% trên hệ thống điện tử; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống một cửa E-gov).

Công tác thông tin tuyên truyền về công tác CCHC được các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành; Sở VHTTDL đã đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC bằng việc mở chuyên mục trên trang thông tin điện tử của Sở, Tập san Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Sở cũng đã rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về công bố danh mục TTHC chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay danh muc ̣TTHC chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên đia ḅàn tỉnh Kon Tum có tổng số 152 TTHC (trong đó cấp tỉnh: 127 TTHC, cấp huyện: 18 TTHC, cấp xã: 07 TTHC).

Phát huy những kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm 2022, Sở VHTTDL Kon Tum tiếp tục triển khai kế hoạch duy trì, cải thiện các chỉ số về CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản; đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra các văn bản QPPL,  kịp thời tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố mới, TTHC bãi bổ, sửa đổi, bổ sung TTHC về lĩnh vực VHTTDL và gia đình theo quy định. Triển khai rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các TTHC được ban hành theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Duy trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch; tăng cường tuyên truyền về CCHC và việc giải quyết TTHC...

Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Sở đặt ra đó là hiện đại hóa nền hành chính nhà nước bằng việc tiếp tục triển khai công tác số hóa các lĩnh vực VHTTDL, đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm tin học trong công tác quản lý, điều hành, CCHC, cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến, lưu trữ điện tử; Thực hiện cập nhật thông tin, các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch và khai thác có hiệu quả trang thông tin điện tử của Sở phục vụ nhiệm vụ quản lý, điều hành.

Bài, ảnh VD

Print
328 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top