TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

1475 Lượt xem

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ VHTTDL, trong những năm qua, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính.

Theo đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở luôn được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu công tác. Bên cạnh đó, ngành VHTTDL tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh luật hành chính cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Do vậy, công tác cải cách hành chính của đơn vị đã đạt được những kết quả đáng biểu dương trên tất cả các mặt gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và hiện đại nền hành chính. 

Nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành VHTTDL được thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác về công tác cải cách hành chính (CCHC), triển khai thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo chung của tỉnh, trong năm Sở không ngừng nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở. Chú trọng việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật củng như các văn bản hành chính đang thực hiện tại đơn vị.

Ngay từ đầu năm, Sở cũng đã xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC phù hợp với Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan.Thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Năm 2018, Sở VHTTDL đã nhận và giải quyết gần 100 hồ sơ thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Hầu hết các TTHC được giải quyết sớm hơn thời gian quy định, không có trường hợp quá hạn nào xảy ra. Đặc biệt, Sở VHTTDL Hòa Bình triển khai thực hiện số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" là 98 thủ tục thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Duy trì thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào trong công việc hàng ngày của đơn vị. Sở VHTTDL đã hoàn tất việc mở rộng mô hình khung cho tất cả các thủ tục hành chính hiện đang giải quyết cho tổ chức, cá nhân được công khai trên website của đơn vị theo địa chỉ http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn/

Bên cạnh đó qua việc tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh có rất nhiều tin, bài về hoạt động CCHC và biên tập từ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực CCHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, góp phần tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động trong đấu tranh, phòng tránh tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, việc thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của cơ quan. Nhiều phần mềm chuyên dùng đã được áp dụng có hiệu quả trong điều hành tác nghiệp về quản lý như: Hệ thống Văn phòng điện tử; Hệ thống thư điện tử; Hệ thống một cửa điện tử; Cổng/Trang thông tin điện tử; Sở đã trang bị cơ sở vật chất đảm bảo cho từng cán bộ, công chức thực hiệc công việc hàng ngày trên máy vi tính.

Theo đó, đến nay toàn thể cán bộ trong cơ quan đã được cung cấp hộp thư điện tử riêng, mọi thông tin trao đổi đều thông qua hệ thống phần mềm dùng chung và hệ thống tư điện tử, các thông tin về hoạt động của Sở thường xuyên được đưa lên cổng thông tin theo đúng quy định. Phần mềm một cửa điện tử hoạt động có hiệu quả, 100 hồ sơ của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận và giải quyết qua phần mềm. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mực độ 2,3. Sở cũng đang phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viễn thông VNPT…để triển khai thực hiện phần mềm "một cửa", "một cửa liên thông" điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ) và mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích (giải quyết TTHC trên môi trường mạng) đã tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các TTHC, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân, tránh được tệ nạn nhũng nhiều, quan liêu, phiền hà… từ những cán bộ công quyền. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, tiến tới xây dựng "chính quyền điện tử".

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Trong đó, việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình đặt ra. Trong năm 2018, việc thực hiện tinh giản biên chế được thực hiện thành nhiều đợt (đợt I/2018 được 03 công chức, viên chức sự nghiệp và đợt 2, tinh giản 02 chỉ tiêu viên chức. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục rà soát các vị trí việc làm viên chức để thực hiện điều chuyển viên chức đủ điều kiện từ đơn vị sự nghiệp sang công chức hành chính; đến hết năm 2018, giảm chỉ tiêu viên chức trong thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nghỉ hưu đúng tuổi đạt 100% chỉ tiêu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC của Sở VHTTDL Hòa Bình vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ trong thời gian tới như: Công tác cải cách bộ máy tổ chức, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ đặt ra; công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở còn chưa được đồng bộ, nhịp nhàng. Phương thức lề lối cũng như tinh thần trách nhiệm trong công tác ở một số cán bộ còn chậm đổi mới, trì trệ và chưa bắt nhịp cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật dẫn đến hiệu quả làm việc chưa cao; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở vẫn còn nhiều hạn chế; Công chức phục trách công tác Cải cách hành chính tại Sở chưa có nhiều kinh nghiệm.

Để công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong năm 2019, Sở VHTTDL tập trung chỉ đạo, triển khai và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác về công tác CCHC, công tác hoạt động kiểm soát TTHC; Rà soát, đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; Đề xuất, kiến nghị sửa đổi các TTHC không phù hợp. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc giải quyết các TTHC, đặc biệt trong công tác giải quyết tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo cơ chế “một cửa”, "một cửa liên thông".

Bên cạnh đó, để đảm bảo công khai minh bạch các TTHC, Sở tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình; Kiểm soát chất lượng và tổ chức cập nhật dữ liệu TTHC và các văn bản có liên quan đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu hoặc gây phiền hà đối với tổ chức và công dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính, nhất là ở cấp cơ sở...

HP

Print
1475 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top